do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • W jaki sposób pracodawca powinien udzielić równoważnego okresu odpoczynku, jeżeli doszło do jego naruszenia

  data dodania: 29.12.2012

  Zatrudniony na naszym osiedlu konserwator świadczy pracę w godzinach od 6.00 do 14.00. W poniedziałek, w związku z awarią pompy wodnej, został wezwany do pracy o godzinie 23.00. W tej sytuacji został przerwany dobowy odpoczynek konserwatora. Jak należy mu to zrekompensować?

 • Czy przedmiot pozwu może mieć znaczenie dla uprawnień z paktu socjalnego

  data dodania: 28.12.2012

  Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może pozbawić pracownika prawa do odszkodowania z tytułu obowiązującego paktu socjalnego, gdy poszkodowany pracownik nie wystąpi do pracodawcy z pozwem o przywrócenie do pracy, a jedynie o odszkodowanie (wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2012 r., I PK 128/12).

 • Jak naliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy w ciąży, która przebywa na zwolnieniu niezwiązanym z ciążą

  data dodania: 28.12.2012

  Nasza pracownica, która jest w 22. tygodniu ciąży (przedstawiła zaświadczenie od lekarza prowadzącego) przebywa 30 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby niezwiązanej z ciążą (złamała nogę). Na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez chirurga brakuje kodu B. Czy za okres zwolnienia należy naliczyć pracownicy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% czy 100%?

 • W jaki sposób zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy ma ustaloną podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r., tj. 1500 zł. Od 15 do 31 grudnia 2012 r. przebywała na zasiłku macierzyńskim, który zostanie wypłacony 10 stycznia 2013 r. Czy obliczoną podstawę wymiaru zasiłku w wysokości 1294,35 zł należy podwyższyć do wysokości minimalnej podstawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 r., tj. do 1380,64 zł (1600 zł – 13,71%)?

 • Czy należy opłacić składki ZUS od premii rocznej wypłaconej po przejściu pracownicy na emeryturę

  data dodania: 28.12.2012

  Jedna z naszych pracownic przeszła na emeryturę od 1 stycznia 2013 r. (stosunek pracy został rozwiązany). Zgodnie z regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w spółce, ma ona jeszcze prawo do dodatkowego wynagrodzenia – premii rocznej przysługującej za 2012 r. Premia ta zostanie wypłacona pod koniec lutego 2013 r. Czy od premii wypłaconej emerytce należy odprowadzić składki do ZUS? Jak rozliczyć taką wypłatę w dokumentacji?

 • Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 28.12.2012

  Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. W listopadzie zawarliśmy z nim umowę zlecenia (na okres 2 tygodni). Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu z tytułu zlecenia powinniśmy opłacić składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników?

 • Jak pracodawca może odzyskać nienależne świadczenie urlopowe od spadkobierców zmarłego pracownika

  data dodania: 28.12.2012

  Wypłaciliśmy pracownikowi przed urlopem, 28 czerwca br., świadczenie urlopowe W tym samym dniu pracownik ciężko zachorował i znalazł się w szpitalu. Po 3 miesiącach pracownik zmarł. Od 2 lipca br. miał korzystać z 14-dniowego odpoczynku. Teraz chcemy wystąpić do spadkobierców zmarłego pracownika z żądaniem zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty. Czy są szanse, aby odzyskać te pieniądze?

 • Czy pracownik ma prawo do odprawy rentowej po ustaniu zatrudnienia

  data dodania: 28.12.2012

  W marcu 2012 r. rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron z pracownicą, która wykorzystała cały przysługujący jej okres zasiłkowy. Po ustaniu zatrudnienia pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W grudniu 2012 r. uzyskała rentę. Czy z tego tytułu przysługuje jej od nas odprawa? Jeśli tak, to czy powinniśmy skorygować wydane wcześniej pracownicy świadectwo pracy i ZUS Rp-7, podając informację o wypłaconej odprawie?

 • W jakiej wysokości wypłacać dodatek za pracę w nocy na przełomie roku 2012/2013

  data dodania: 28.12.2012

  Nasz pracownik wykonywał pracę w porze nocnej 31 grudnia 2012 r. od godz. 22.00 do godz. 6.00 1 stycznia 2013 r. W podstawie obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej chcemy uwzględnić wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2012 r. (za 2 godziny w 2012 r.) i obowiązujące w 2013 r. (za 6 godzin pracy w 2013 r.). Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe? Wynagrodzenia wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Czy pracowników na urlopach ojcowskich i dodatkowych urlopach macierzyńskich można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy

  data dodania: 28.12.2012

  W naszym zakładzie zwalniamy 10 pracowników z powodu likwidacji stanowisk pracy. Nie będą to jednak zwolnienia grupowe. Czy w takim przypadku możemy zwolnić pracownika na urlopie ojcowskim oraz pracownicę korzystającą z dodatkowego urlopu macierzyńskiego? Dodam, że w naszej firmie zatrudniamy ponad 100 pracowników.

 • Czy w regulaminie pracy można wprowadzić obowiązek uzyskiwania zgody pracodawcy na podjęcie przez pracownika dodatkowej pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Wiem, że niektórzy pracownicy mają inną pracę, wykonują dodatkowe zlecenia itp. Kilka osób pracuje u innych pracodawców w nocy, a potem są niedysponowani w pracy albo stanowią zagrożenie wykonując pracę (zajmują się obsługą maszyn ciężkich). Czy w regulaminie pracy mogę zobowiązać pracowników do tego, by występowali do mnie o pisemną zgodę na jakiekolwiek dodatkowe zatrudnienie, niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia?

 • Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia

  data dodania: 28.12.2012

  Chcieliśmy zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2013 r. W naszej firmie wszystkie święta są dniami wolnymi od pracy. Pierwszym dniem pracy pracownika będzie zatem 2 stycznia. Umowę z pracownikiem zawarliśmy 31 grudnia 2012 r. Jako dzień rozpoczęcia pracy podaliśmy 2 stycznia. Od kiedy obowiązuje tak zawarta umowa o pracę?

 • Kiedy można zwolnić z pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownik na zwolnieniu chorobowym podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Pracodawca może go wtedy zwolnić z pracy dyscyplinarnie.

 • Jakie zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa okołobudżetowa

  data dodania: 28.12.2012

  Podstawą do ustalenia odpisu na zfśs i świadczenia urlopowego w 2013 r. jest ta sama kwota, która obowiązywała w poprzednim roku, tj. 2917,14 zł. Odpisy na zfśs w 2013 r. dla nauczycieli należy natomiast ustalać od kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2012 r., tj. od 2618,10 zł. To najważniejsze regulacje, jakie wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa).

 • Co się zmieni od 1 stycznia 2013 r. w zakresie zwalniania pracowników sfery budżetowej

  data dodania: 28.12.2012

  Pracowników sfery budżetowej, m.in. mianowanych nauczycieli, mianowanych urzędników państwowych, urzędników służby cywilnej, nie będzie można zwolnić z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Taka zmiana przepisów oczekuje obecnie na podpis prezydenta i ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rozporządzenia wykonawcze

  data dodania: 28.12.2012

  25 października 2012 r. Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do

 • Odpowiedzi ekspertów INFORLEX.PL na pytania zadawane podczas dyżurów telefonicznych

  data dodania: 28.12.2012

  Z dniem 1 listopada 2012 r. nastąpiło przejęcie spółki z o.o. wraz ze wszystkimi pracownikami przez inną spółkę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. W spółkach tworzony jest fundusz świadczeń socjalnych, a gospodarowanie jego środkami odbywa się na podstawie regulaminu. W każdej spółce obowiązuje inny regulamin. W spółce przejętej działają związki zawodowe, które uzgodniły z pracodawcą treść tego regulaminu, natomiast w spółce przejmującej związki nie działają, a regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników. Jak będzie funkcjonowało gospodarowanie funduszem po połączeniu spółek i który regulamin będzie obowiązywał?

 • Jak prawidłowo złożyć formularz ZUS IWA za 2012 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2012 r. upływa 31 stycznia 2013 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za poprzednie 2 lata (za 2010 r. i 2011 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2013 r.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  data dodania: 28.12.2012

  (Dz.U. Nr 158, poz. 1121; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342). Treść przepisu przed nowelizacją

 • Zmiany 2013: Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (w dniu oddania przewodnika do druku ustawa oczekiwała na

 • Zmiany 2013: Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  data dodania: 28.12.2012

  (Dz.U. Nr 227, poz. 1505; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (w dniu oddania

 • Zmiany 2013: Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  data dodania: 22.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 986) * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych

 • Zmiany 2013: Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

  data dodania: 22.12.2012

  (Dz.U. z 2012 r. poz. 1026) Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141). Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym

 • Zmiany 2013: Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

  data dodania: 22.12.2012

  (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (w dniu