do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie zmiany w zakresie stosunków pracy wprowadza reforma oświaty

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 września 2017 r. nastąpi reforma oświaty, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej. W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół ustawodawca wprowadził rozwiązania uelastyczniające realizację polityki kadrowej. W ich wyniku 1 września 2017 r. w stan nieczynny zostaną przeniesieni nauczyciele gimnazjów zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w świadectwie pracy są odrębne rubryki, w których trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim. Ponadto należy wskazać dane o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, jeżeli obniżył wymiar etatu w czasie, kiedy był uprawniony do urlopu wychowawczego. To najważniejsze zmiany, jakie dotyczą wypełniania świadectwa pracy.

 • Jak długo należy przechowywać karty urlopowe

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Robimy porządek w kadrach. Mamy sporo dokumentów w postaci kart urlopowych. Po jakim czasie możemy je zniszczyć?

 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wymaga uzasadnienia

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Zgodnie z przepisami rozwiązanie miało formę pisemną i przewidziano w nim prawidłowy okres wypowiedzenia. Zatrudniony domaga się jednak uzupełnienia wypowiedzenia o podanie w nim przyczyn, dla których się rozstaliśmy. Czy ma rację?

 • Czy wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy musi być wyłącznie w formie pisemnej

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Pracownik, którego najpierw zwolniliśmy, a 3 dni później ponownie zatrudniliśmy, uparł się, żeby dostać świadectwo pracy. Czy w tej sytuacji możemy zażądać od niego pisemnego wniosku o wystawienie tego dokumentu?

 • Jak usprawiedliwione nieobecności w pracy wpływają na prawo pracowników do trzynastki za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Jesteśmy jednostką budżetową. Nasz wieloletni pracownik w 2016 r. korzystał z urlopów: wypoczynkowego, szkoleniowego, okolicznościowego i opieki nad dzieckiem (z art. 188 Kodeksu pracy). Czy dni tych nieobecności należy zaliczyć do stażu pracy pracownika, od którego zależy jego prawo do trzynastki za 2016 r.?

 • W jakiej części akt osobowych zamieścić świadectwo pracy za zakończoną umowę o pracę, jeżeli pracownik nadal jest zatrudniony

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Pracownik zażądał wydania świadectwa pracy po zakończonej umowie o pracę na okres próbny. Teraz jest zatrudniony u nas na umowę o pracę na czas określony. Między umowami nie było żadnego dnia przerwy. Do której części akt osobowych powinniśmy włączyć świadectwo pracy za okres próbny – do części B czy C?

 • Czy zleceniobiorcom można potrącić wynagrodzenie za spóźnienia do pracy albo za używanie odzieży roboczej

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza firma zatrudnia, oprócz pracowników, kilkunastu zleceniobiorców. Od 1 stycznia 2017 r. każdy ze zleceniobiorców ma określoną w umowie stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto za godzinę pracy. Czy z naliczonej zleceniobiorcom stawki możemy potrącać pewne kwoty za spóźnienia do pracy lub za przydzieloną odzież roboczą? Jakie konsekwencje poniesiemy, jeśli w związku z takim potrąceniem zleceniobiorca nie otrzyma faktycznie kwoty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej?

 • Jak obliczyć i wypłacić wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w umowie o pracę w innej walucie niż polska (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.

 • Czy ojciec dziecka ma prawo do zasiłku, gdy matka dziecka korzysta z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Pracownik przedłożył nam dokumenty w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego od 17 lutego do 6 lipca 2017 r. (20 tygodni). Na ich podstawie ustaliliśmy, że matka dziecka w okresie od 8 lipca 2016 r. do 16 lutego 2017 r. wykorzystała podstawowy urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni oraz 12 tygodni urlopu rodzicielskiego.

 • Jakie skutki ma wyrok TK w sprawie podróży służbowych kierowców

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy uprawniające kierowców transportu międzynarodowego w zagranicznej podróży służbowej do należności przysługujących za nocleg są niekonstytucyjne (wyrok z 24 listopada 2016 r., sygn. K 11/15). Wyrok TK ma zastosowanie do spraw sądowych o należności za nocleg – zarówno będących w toku, jak i tych już zakończonych. W sprawach, które są w toku, niewykluczone, że sądy oddalą roszczenia kierowców o wypłatę tych świadczeń. Natomiast w przypadku spraw już zakończonych pracodawcy mogą występować o wznowienie postępowań, które zakończyły się dla nich niekorzystnie.

 • Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracodawca polecił pracownikowi służby bhp przeprowadzenie szkolenia okresowego dla pracowników. Pracownik odmówił. Pracodawca rozważa nałożenie na niego kary porządkowej. Czy pracownik miał prawo odmówić przeprowadzenia okresowego szkolenia bhp? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość zawarcia z pracownikiem służby bhp dodatkowej umowy w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie niezdolności do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik przepracował cały 31 stycznia 2017 r., a po południu udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 31 stycznia do 10 lutego 2017 r. Od 1 lutego zmieniliśmy temu pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na pełny etat. Z jakiego etatu powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, skoro zasiłek za 31 stycznia 2017 r. nie przysługuje, bo pracownik za ten dzień otrzymał wynagrodzenie za pracę?

 • Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma zmiana regulaminu wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Zmiana zasad przyznawania pracownikom różnych składników wynagrodzenia może spowodować obowiązek ustalenia nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych lub przeliczenia już ustalonej podstawy w trakcie pobierania zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą zrezygnować z tworzenia regulaminu wynagradzania. Jeśli tak zrobią, wpłynie to również na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.

 • Czy pracownik, który dokształca się w innej miejscowości niż pracuje, ma prawo do należności za podróż służbową

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Nasz pracownik w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) uczęszcza na szkolenie (w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i na podstawie zawartej w tym celu umowy) sfinansowane w całości przez pracodawcę. Ponieważ szkolenie odbywa się poza miejscowością pracy tej osoby, udostępniamy jej na dojazd samochód służbowy. Ponadto zobowiązaliśmy się oddać pracownikowi dni wolne za udział w szkoleniu. Nie chcemy jednak wypłacać mu diet z tytułu podróży służbowych. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

 • Czy pracownicy przysługuje urlop rodzicielski, jeżeli urodziła kolejne dziecko

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownica w 2016 r. urodziła pierwsze dziecko. Po wykorzystaniu 16-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy, ale ponownie jest w ciąży. Pozostałą 16-tygodniową część urlopu rodzicielskiego chce wykorzystać później, po urodzeniu drugiego dziecka. Czy urodzenie drugiego dziecka będzie przeszkodą w skorzystaniu z części urlopu rodzicielskiego przysługującego na pierwsze dziecko?

 • Jak zmieni się ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od 1 października 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Do 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Następnie – od 1 stycznia 2013 r. – zaczął stopniowo wzrastać tak, aby docelowo osiągnąć 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jednak od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do poprzedniego, tj. krótszego, wieku emerytalnego. Spowoduje to pewne perturbacje w związku ze szczególną ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym. W wyniku wejścia w życie reformy emerytalnej ochrona przedemerytalna niektórych pracowników nie będzie wprawdzie ani krótsza, ani dłuższa niż dotychczasowe 4 lata, ale część pracowników będzie podlegała tej ochronie także po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego.

 • Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego zmianę, zgodnie z którą jeżeli koniec terminu dokonania czynności przypada na sobotę, termin upływa najbliższego dnia powszedniego po sobocie. Dotychczas sobota nie powodowała przesunięcia terminów. Ta regulacja ma zastosowanie również do niektórych terminów pracowniczych, ponieważ przepisy prawa pracy w większości przypadków nie wskazują sposobu liczenia terminów. Wówczas należy posiłkowo stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Czy w firmie zatrudniającej mniej niż 50 osób dalej działa stary regulamin wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  W małej firmie zatrudniającej mniej niż 50 pracowników funkcjonuje regulamin wynagradzania wprowadzony w czasach, kiedy był on konieczny przy zatrudnianiu 20 pracowników. Czy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. dotychczasowy regulamin przestaje działać?

 • Czy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego, jeśli jego dziecko zmarło przed rozpoczęciem urlopu

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik wystąpił o urlop ojcowski. Jednak przed jego rozpoczęciem dziecko pracownika zmarło. Czy w tej sytuacji zatrudniony może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

 • Jak wynagrodzenie za pracę w nocy wpływa na minimalną pensję

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Czy należy je zaliczyć do minimalnego wynagrodzenia?

 • Jak ustalić i nałożyć na pracownika karę pieniężną

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Pracodawca może dyscyplinować pracowników, stosując wobec nich kary porządkowe – upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Karę pieniężną może nałożyć m.in. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp czy opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Wpływy z kar pieniężnych zatrudniający przeznacza na poprawę warunków bhp w zakładzie. Kontrolę w zakresie prawidłowości wydatkowania tych środków sprawują związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Czy wysokość wypłaconego za luty zasiłku może być niższa niż jego miesięczna podstawa wymiaru

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownica przebywa od 1 grudnia 2016 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 5 lutego 2017 r. na zasiłku macierzyńskim. Wypłacając zasiłek chorobowy za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. pomnożyliśmy kwotę stawki dziennej zasiłku chorobowego przez 31 dni zwolnienia lekarskiego. Natomiast za luty 2017 r. wypłacimy zasiłek chorobowy i macierzyński łącznie za 28 dni. Pracownica twierdzi, że zaniżymy przysługujący jej zasiłek macierzyński, ponieważ za luty 2017 r. kwota świadczeń, którą otrzyma, będzie niższa niż w grudniu i w styczniu. Czy ma rację?

 • Czy świadczenie wychowawcze (500+) należy wliczać do dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z naszym regulaminem zfśs od stycznia 2017 r. pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do ferii zimowych swoich dzieci. Niektóre osoby zgłaszają nam, że są uprawnione do świadczenia wychowawczego (500+). Czy powinny doliczyć to świadczenie do swojego dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs? Obowiązujący u nas regulamin funduszu nie normuje tej kwestii.

 • Czy kserokopię aktu urodzenia martwego dziecka trzeba przechowywać w aktach osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownica urodziła martwe dziecko. Czy kserokopia aktu urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” musi się znaleźć w aktach osobowych pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego? Może wystarczy spisać niezbędne dane? Jeśli trzeba przechowywać ten dokument, to przez jaki okres powinien znajdować się w aktach osobowych?