do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy byłemu pracownikowi można przyznać wsparcie ze środków zfśs

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Zgodnie z obowiązującym w naszej firmie regulaminem zfśs dofinansowanie do wczasów pod gruszą jest wypłacane w I kwartale po roku, w którym pracownik złożył wniosek w tej sprawie. Jednemu z naszych byłych pracowników, z którym zakończyliśmy współpracę w grudniu 2016 r., wypłaciliśmy w marcu 2017 r. dofinansowanie do wczasów. Nasz regulamin gospodarowania środkami zfśs nie obejmuje pomocą socjalną byłych pracowników. Jednak decyzja o przyznaniu świadczenia byłemu pracownikowi zapadła w czasie, gdy nadal pozostawał on w stosunku pracy. Czy w tej sytuacji wypłata dofinansowania była zasadna i mogła pochodzić ze środków zfśs?

 • Kiedy występuje podróż służbowa w przypadku pracowników pracujących zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Nasze stowarzyszenie prowadzi placówkę oświatową dla niepełnosprawnych dzieci. Kilkoro dzieci jest objętych indywidualnymi zajęciami w domu. Miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się placówka i miejsce zamieszkania pracownika. Nasi pracownicy, realizujący dodatkowo zajęcia indywidualne, wykonują również swoją pracę na terenie placówki z innymi dziećmi. Pracownicy ci mają wskazane w umowie miejsce wykonywania pracy – placówka oświatowa i miejsce zamieszkania wychowanka objętego terapią indywidualną. Podróż na zajęcia indywidualne, które są realizowane według zatwierdzonego przez pracodawcę harmonogramu, jest traktowana jak podróż służbowa pod względem zarówno wydawanych poleceń wyjazdu służbowego, jak i rozliczania kosztów podróży. Czy nasze

 • Co wpisać w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym, które nie było realizowane

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zajęcie komornicze jednego z pracowników. Nie dokonywaliśmy zajęcia wynagrodzenia, bo pracownik zarabiał i nadal zarabia minimalne wynagrodzenie. Pracownik zakończył pracę w naszej firmie i w związku z tym przygotowujemy mu świadectwo pracy. Czy mamy obowiązek wpisać w nim informację o zajęciu komorniczym, skoro go nie dokonaliśmy? Jeżeli tak, to co dokładnie należy zamieścić w świadectwie pracy?

 • Co zrobić z protokołem, z którego wynika, że pracownik był trzeźwy w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Podejrzewaliśmy pracownika, że przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwym. Jednak badanie alkomatem niczego nie wykryło. Czy w jego dokumentacji pracowniczej możemy zachować protokół z badania na trzeźwość?

 • Czy pracownik na studiach podyplomowych ma prawo do urlopu szkoleniowego

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Pracownik dostał zgodę pracodawcy na podjęcie studiów podyplomowych. Czy w związku z tym należy mu się urlop szkoleniowy?

 • Czy pracodawca może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zatrudnia poniżej 50 pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Jesteśmy pracodawcą zatrudniającym tylko 14 pracowników. Czy możemy wprowadzić w firmie regulamin pracy?

 • Jak zapłacić za pracę podczas zmiany czasu z zimowego na letni

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Zatrudniamy pracowników w systemie podstawowym czasu pracy na 3 zmiany (w godz. 6.00–14.00, 14.00–22.00 i 22.00–6.00). Czy w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni, która nastąpiła 26 marca 2017 r., pracownikom tym należy wypłacić wynagrodzenie również za jedną nieprzepracowaną godzinę wynikającą z przesunięcia czasu z godz. 2.00 na godz. 3.00? Czy pracownikom pracującym w nocy podczas zmiany czasu przysługuje dodatek za pracę w nocy za 7 czy za 8 godzin? Pora nocna w zakładzie jest ustalona między godz. 22.00 a 6.00.

 • Czy skierowanie pracowników do pracy w porze nocnej powoduje konieczność przeprowadzenia dla nich wstępnych badań lekarskich

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Pracodawca w związku z rozwojem zakładu i koniecznością zwiększenia produkcji zamierza wprowadzić pracę w porze nocnej. Spowoduje to, że część pracowników będzie zobowiązana świadczyć pracę w nocy. Przepisy zobowiązują pracodawcę do kierowania pracowników na badania wstępne m.in. w przypadku przeniesienia ich na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe. Czy w związku z podjęciem przez pracowników pracy w nocy istnieje konieczność skierowania ich, mimo że posiadają ważne badania wstępne i okresowe, na wstępne badania profilaktyczne, skoro nie zmienia się stanowisko ani rodzaj pracy, tylko godziny jej wykonywania?

 • W jakim wymiarze pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński po śmierci dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Nasza pracownica 1 stycznia 2017 r. urodziła bliźnięta, ale 10 lutego 2017 r. jedno z dzieci zmarło. W jakim wymiarze powinniśmy wypłacić zasiłek macierzyński za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas korzystania przez aplikantów z uprawnień związanych z egzaminem radcowskim

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Zatrudniamy aplikantów radcowskich na podstawie stosunku pracy. Osoby te uzyskały naszą zgodę na odbywanie aplikacji. W marcu 2017 r. część z nich złożyła wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych oraz urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas tych nieobecności? Przepisy ustawy o radcach prawnych nie regulują wprost tej kwestii ani nie odsyłają do innych przepisów.

 • Jak udzielać opieki na dziecko w przypadku zmiany etatu

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Zatrudniamy pracownika od 1 lutego 2017 r. na 1/2 etatu. W styczniu 2017 r. pracownik pracował u innego pracodawcy na 3/4 etatu i wykorzystał 4 godziny opieki na dziecko w wieku do 14 lat. Ile godzin opieki na dziecko przysługuje mu w naszym zakładzie, jeżeli zatrudniliśmy go na okres próbny do końca kwietnia 2017 r.?

 • Jak udzielić zaległego urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu, któremu zmieniła się dobowa norma czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Pracownik do 31 grudnia 2016 r. miał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z tego powodu przysługiwało mu prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (70 godzin). Od 1 stycznia 2017 r. przyznano mu lekki stopień niepełnosprawności, a więc w 2017 r. nie ma prawa do dodatkowego urlopu. W związku ze zmianą stopnia niepełnoprawności obowiązuje go też inna norma dobowa, tj. 8 godzin zamiast 7. Z 2016 r. pozostało temu pracownikowi 8 dni dodatkowego urlopu. Jak należy udzielić mu tego urlopu – licząc: 8 dni x 7 godzin = 56 godzin czy już po nowemu: 8 dni x 8 godzin = 64 godziny?

 • Jak sformułować umowę o pracę na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Pracownica w ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim. Chcemy zatrudnić kogoś na zastępstwo za nią. Czy w umowie o pracę na zastępstwo jako dzień jej rozwiązania możemy podać dzień powrotu zastępowanej pracownicy, np. 1 grudnia 2017 r.?

 • Jak choroba pracownika wpłynie na jego staż konieczny do ustalenia prawa do trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Pracownik chorował przez kilka miesięcy zeszłego roku. Czy w tej sytuacji do nagrody rocznej należy mu liczyć staż pracy łącznie z okresem przebywania na zwolnieniu lekarskim?

 • Czy brak obowiązku posiadania regulaminu pracy oznacza, że nowym pracownikom trzeba wręczać rozszerzoną informację o warunkach zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. nie mamy obowiązku posiadania regulaminu pracy, ale nie chcemy go likwidować. Czy w sytuacji gdy regulamin pracy jest nieobowiązkowy, powinniśmy nowym pracownikom wręczać rozszerzoną informację o warunkach zatrudnienia?

 • Jak wliczyć dodatek stażowy do podstawy wymiaru trzynastki za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Jesteśmy jednostką samorządową. Nasi pracownicy mają prawo do dodatku stażowego, który przysługuje również za czas niezdolności do pracy. Od części dodatku (lub całości, jeżeli niezdolność do pracy trwa przez cały miesiąc) przypadającego na okres choroby pobieramy wyłącznie podatek. W jakiej wysokości powinniśmy zaliczyć dodatek stażowy do podstawy wymiaru trzynastki – w pełnej przysługującej kwocie czy w części przypadającej na czas przepracowany?

 • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Z okazji świąt Wielkiejnocy chcemy pod koniec marca 2017 r. obdarować pracowników naszej firmy kartami podarunkowymi przedpłaconymi z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu. Karty będą finansowane ze środków zfśs. Czy od przekazanych świadczeń powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek? Rozliczeń w tym zakresie będziemy dokonywać w kwietniu br., zgodnie z ustalonym w naszej firmie terminem płatności wynagrodzeń na 10. dzień miesiąca.

 • Jak obliczyć odprawę pośmiertną, jeżeli pracownik nie zdążył pobrać wynagrodzenia w nowej wysokości

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W marcu 2017 r. zmarł jeden z naszych wieloletnich pracowników. Do 28 lutego 2017 r. był on wynagradzany stawką zasadniczą w wysokości 3600 zł, a od 1 marca w związku z podwyżkami w naszej firmie jego wynagrodzenie wzrosło do 3780 zł. Pracownik nie zdążył jednak pobrać wynagrodzenia należnego w wyższej stawce.

 • Jak prawidłowo ustalić podstawy wymiaru zasiłków po przejęciu zakładu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Podstawy wymiaru zasiłków i wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez nowego pracodawcę, który przejął pracownika na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, nie ustala się ponownie. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczenia wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku u poprzedniego pracodawcy.

 • Czy zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, wypłacona ze środków obrotowych firmy, jest wyłączona z oskładkowania

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka wypłaciła jednemu z zatrudnionych pracowników zapomogę z tytułu jego długotrwałej choroby. Zapomoga została sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Czy kwota zapomogi powinna zostać oskładkowana?

 • Czy płatnik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zleceniobiorcy – Ukraińca

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 2 stycznia 2017 r. zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego zezwolenie na stały pobyt w Polsce. Z tytułu umowy zlecenia opłacamy za niego składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W najbliższym czasie zamierza on sprowadzić do Polski swoją rodzinę – żonę i dwoje dzieci (także posiadających obywatelstwo ukraińskie). Czy ten zleceniobiorca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, by mogli w razie potrzeby korzystać z nieodpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce? Osoby, o których mowa, nie mają innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownicy, której ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Podczas kontroli ZUS zakwestionował wynagrodzenie jednej z naszych pracownic i obniżył je o ponad połowę. Pracownica odwołała się od decyzji ZUS do sądu. Postępowanie w tej sprawie trwa. Zatrudniona pobiera obecnie zasiłek z ubezpieczenia społecznego obliczony od wynagrodzenia ustalonego przez ZUS. Ponieważ nadal nie ma rozstrzygnięcia sądowego tej sprawy, w jakiej wysokości wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownicy po jej powrocie do pracy – ustalone w umowie o pracę czy w decyzji ZUS?

 • Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie przed zakończeniem postępowania powypadkowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Pracownik z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych uległ wypadkowi przy pracy. Pracodawca wszczął postępowanie powypadkowe, które ze względu na zawiłość sprawy będzie musiało być przedłużone. Czy pracodawca, uwzględniając miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, może to uczynić przed zakończeniem postępowania powypadkowego? Czy poszkodowany przez cały okres prowadzenia takiego postępowania musi być zatrudniony i mieć status pracownika, skoro przepisy nakazują doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu pracownikowi?

 • Jakie zmiany w zakresie stosunków pracy wprowadza reforma oświaty

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 września 2017 r. nastąpi reforma oświaty, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej. W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół ustawodawca wprowadził rozwiązania uelastyczniające realizację polityki kadrowej. W ich wyniku 1 września 2017 r. w stan nieczynny zostaną przeniesieni nauczyciele gimnazjów zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w świadectwie pracy są odrębne rubryki, w których trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim. Ponadto należy wskazać dane o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, jeżeli obniżył wymiar etatu w czasie, kiedy był uprawniony do urlopu wychowawczego. To najważniejsze zmiany, jakie dotyczą wypełniania świadectwa pracy.