do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę jest doręczone w dniu pozostawienia awiza czy odbioru przesyłki na poczcie

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  PROBLEM Wysłaliśmy pracownikowi wypowiedzenie 26 maja 2017 r., a zostało awizowane 30 maja 2017 r. Pracownik odebrał przesyłkę na poczcie 2 czerwca 2017 r. W jakim dniu w tej sytuacji nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę – w dniu awizowania czy w dniu odbioru awiza? RADA Należy uznać, że pracownik otrzymał

 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Jak pracodawca może ogłosić, którzy jego pracownicy i na jakich zasadach mają prawo do ubrań roboczych, jeżeli nie posiada regulaminu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM: Pracodawca, który nie ma obowiązku posiadania regulaminu pracy, musi wydać pracownikom odzież roboczą. Jak ma ogłosić kto i na jakich warunkach dostanie taką odzież? RADA: W przypadku pracodawców, którzy nie mają obowiązku posiadania regulaminu pracy należy przyjąć, że do poinformowania o

 • Czy pracownik, który wcześniej nie złożył sprzeciwu od wymierzonej mu kary porządkowej, może żądać od sądu jej uchylenia

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM: Pracownik został ukarany karą nagany. Nie złożył sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary. Teraz zamierza zakwestionować tę karę przed sądem pracy. Czy ma do tego prawo? RADA: Nie! W ystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej jest dopuszczalne

 • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który zmienia w ciągu roku wymiar czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM: Pracownik nabył prawo do świadczenia urlopowego. Wkrótce potem zmienił wymiar czasu pracy. W jakiej wysokości w tej sytuacji należy mu się świadczenie urlopowe? RADA: Przepisy nie regulują, jak naliczać świadczenie urlopowe, jeśli pracownik zmieni w ciągu roku wymiar czasu pracy. Należy zatem

 • Czy pracodawca może narzucić pracownikom obowiązek szczegółowego raportowania dnia pracy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Pracodawca chciałby zwiększyć kontrolę nad tym, co pracownicy robią w czasie pracy. Czy może wprowadzić obowiązek składania codziennych raportów dotyczących wykonywanych zadań, ale z minutową dokładnością ? RADA Tak. Pracodawca może wprowadzić obowiązek składania szczegółowych raportów z wykonywanej przez

 • Kiedy przedawnia się prawo do odprawy rentowej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Stosunek pracy jednej z naszych wieloletnich pracownic ustał 31 października 2012 r. (w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę). Od tego dnia do 30 kwietnia 2013 r. była pracownica przebywała na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie złożyła wniosek o przyznanie renty chorobowej, którą otrzymała na okres od 1

 • Jak ustalić wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Podczas kontroli PIP w czerwcu 2017 r. okazało się, że jednemu z pracowników, zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony, wypowiedzieliśmy umowę o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 1-miesięcznego (wypowiedzenie zostało wręczone w kwietniu i upłynęło 29 kwietnia 2017 r.). Inspektor

 • Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie ponownego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Kierownik zmiany w harmonogramie czasu pracy na maj 2017 r. jednego z naszych pracowników ustalił, że przez kilka dni osoba ta rozpoczynała pracę w tej samej dobie pracowniczej. Przykładowo we wtorek pracownik pracował w godz. od 8.00 do 16.00, a w środę od godz. 6.00 do godz. 14.00. Jednak w każdym przypadku wypracował

 • Czy pracownik oddający krew musi być za każdym razem zwolniony od pracy na cały dzień

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

  Problem: Pracownik zaczął honorowo oddawać krew. Czy za każdym razem, kiedy to robi, jego usprawiedliwione zwolnienie z pracy musi obejmować cały dzień? Rada: Nie! Pracownik, który oddaje krew w stacji krwiodawstwa, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie z tej stacji potwierdzające fakt oddawania krwi.

 • Czy pracownika można zwolnić SMS-em

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

  Problem: Po scysji z pracownikiem właściciel przedsiębiorstwa zdecydował się wypowiedzieć mu umowę o pracę. Jednak informację o tym przesłał pracownikowi za pomocą SMS-a. Czy takie wypowiedzenie jest ważne? Rada: Takie wypowiedzenie jest ważne, ale pracownik może je zakwestionować przed sądem pracy.

 • Czy pracownicy zatrudnionej na część etatu bardziej opłaca się zwolnienie na opiekę nad dzieckiem udzielane na godziny czy na dni robocze

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

  Problem Przyjmujemy do pracy nową pracownicę. Będzie pracowała na część etatu. Ma na wychowaniu dziecko do 14 lat. Jaki sposób zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem bardziej jej się opłaci - zwolnienie na godziny czy na dni pracy? Rada Lepszym rozwiązaniem dla pracownicy jest zwolnienie na dni pracy. W

 • Czy pracownikowi przysługuje odprawa w razie nieprzyjęcia nowych warunków wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2017

  PROBLEM Ze względu na likwidację jednego z działów naszej firmy w maju 2017 r. wręczymy pracownikom tego działu wypowiedzenia zmieniające z przyczyn dotyczących wyłącznie pracodawcy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy w sytuacji gdyby pracownicy nie przyjęli nowych warunków pracy i w konsekwencji nastąpiłoby

 • Jak rekompensować pracę w sobotę pracownikom pracującym na zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2017

  Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (pierwsza zmiana w godz. 6.00–14.00, druga zmiana w godz. 14.00–22.00). W jednym z tygodni pracował zgodnie z rozkładem od poniedziałku do piątku na drugiej zmianie. Ze względu na szczególną sytuację w firmie został wezwany do pracy w sobotę na godz. 10.00 i pracował do godz. 19.00. W jaki sposób rozliczyć tę pracę? Czy poza wyznaczeniem dnia wolnego trzeba oddać pracownikowi jeszcze czas wolny?

 • Czy choroba pracownika wpływa na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownica 22 marca 2017 r. została ukarana karą nagany. Złożyła sprzeciw od tej kary 31 marca 2017 r. (data stempla pocztowego), który dotarł do nas 6 kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na sprzeciw pracownicy powiadomiliśmy ją, że nie będzie on przez nas rozpatrzony, ponieważ zastał wniesiony po terminie. Pracownica odwołała

 • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Nasza firma rozpoczyna działalność. Zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na różnych stanowiskach pracy, na których będą wykorzystywane komputery wyposażone w monitory ekranowe. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć zapewnione monitory spełniające jednakowe parametry, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ekranu? Czy przydzielenie jednym pracownikom większych monitorów, a innym z mniejszą matrycą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym powinien kierować się pracodawca, różnicując wielkość monitora, aby uniknąć zarzutu nierównego traktowania?

 • Jak ustalić ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych dla osoby niebędącej telepracownikiem

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników został zatrudniony na stanowisku tłumacza. Ze względu na powolny rozwój firmy pracownik wykorzystywał w pracy za obopólną zgodą prywatny komputer, a dopiero po kilku miesiącach otrzymał służbowy laptop.  Obecnie ograniczyliśmy działalność  i wypowiedzieliśmy

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę dla chorującego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników od 1 do 20 kwietnia 2017 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Osoba ta wykonuje pracę w równoważnym systemie czasu pracy i w tym miesiącu przepracowała 72 godziny, zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy.  Pracownik jest

 • Kto dokonuje zwrotu kosztów okularów korekcyjnych pracownikowi tymczasowemu

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Nasz pracownik będzie świadczył pracę przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie na rzecz pracodawcy użytkownika.  Czy i ewentualnie kto jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zwrotu kosztów okularów korekcyjnych zleconych przez lekarza podczas wstępnych

 • Jak ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM W naszym zakładzie pora nocna przypada w godzinach od 22.00 do 6.00. W jaki sposób powinniśmy obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, która przypada na przełomie kwietnia i maja 2017 r.? RADA Dodatek powinni Państwo obliczyć odrębnie dla kwietnia i maja 2017 r., uwzględniając

 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownicę w ciąży, która wykonuje pracę na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Pracownica zatrudniona na zastępstwo jest w ciąży. Ponieważ wyrządziła szkodę w mieniu pracodawcy, ten chce ją zwolnić dyscyplinarnie. Czy ma do tego prawo?

 • Czy badania lekarskie zrobione w czasie pracy na umowę zlecenia mogą być wykorzystane przy zatrudnieniu na umowę o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Miała ona przeprowadzone profilaktyczne badania lekarskie. Teraz chcemy ją zatrudnić na umowę o pracę. Czy musimy kierować tę osobę na badania wstępne, jeśli ma aktualne badania lekarskie?

 • Jak pracodawca może sprostować błędy w świadectwie pracy, które sam odkrył

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Pracodawca zauważył, że wystawione przez niego 2 miesiące temu świadectwo zawiera błędy. Czy można sprostować to świadectwo?

 • Czy zmiana nazewnictwa stanowisk pracy powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia bhp

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracodawca w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego zmienił nazewnictwo kilku stanowisk pracy. Czy pracownik, któremu zmieniono stanowisko pracy wyłącznie w związku z modyfikacją jego nazwy, bez formalnej zmiany zakresu obowiązków, powinien ponownie przejść instruktaż stanowiskowy? Przechowywana w aktach osobowych karta szkolenia wstępnego z zakresu bhp zawiera wskazanie konkretnego stanowiska pracy. Czy w związku ze zmianą nazewnictwa stanowisk pracy istnieje możliwość sporządzenia nowej karty ze wskazaniem nowego stanowiska bez przeprowadzenia ponownego instruktażu stanowiskowego?

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę w połowie miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy od daty złożenia mu wypowiedzenia, mimo że zaczyna ono biec dopiero od następnego miesiąca. Jakie wynagrodzenie powinniśmy wypłacić pracownikowi za czas nieświadczenia pracy?