do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak obliczyć i wypłacić wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w umowie o pracę w innej walucie niż polska (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.

 • Czy ojciec dziecka ma prawo do zasiłku, gdy matka dziecka korzysta z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Pracownik przedłożył nam dokumenty w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego od 17 lutego do 6 lipca 2017 r. (20 tygodni). Na ich podstawie ustaliliśmy, że matka dziecka w okresie od 8 lipca 2016 r. do 16 lutego 2017 r. wykorzystała podstawowy urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni oraz 12 tygodni urlopu rodzicielskiego.

 • Jakie skutki ma wyrok TK w sprawie podróży służbowych kierowców

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy uprawniające kierowców transportu międzynarodowego w zagranicznej podróży służbowej do należności przysługujących za nocleg są niekonstytucyjne (wyrok z 24 listopada 2016 r., sygn. K 11/15). Wyrok TK ma zastosowanie do spraw sądowych o należności za nocleg – zarówno będących w toku, jak i tych już zakończonych. W sprawach, które są w toku, niewykluczone, że sądy oddalą roszczenia kierowców o wypłatę tych świadczeń. Natomiast w przypadku spraw już zakończonych pracodawcy mogą występować o wznowienie postępowań, które zakończyły się dla nich niekorzystnie.

 • Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracodawca polecił pracownikowi służby bhp przeprowadzenie szkolenia okresowego dla pracowników. Pracownik odmówił. Pracodawca rozważa nałożenie na niego kary porządkowej. Czy pracownik miał prawo odmówić przeprowadzenia okresowego szkolenia bhp? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość zawarcia z pracownikiem służby bhp dodatkowej umowy w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie niezdolności do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik przepracował cały 31 stycznia 2017 r., a po południu udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 31 stycznia do 10 lutego 2017 r. Od 1 lutego zmieniliśmy temu pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na pełny etat. Z jakiego etatu powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, skoro zasiłek za 31 stycznia 2017 r. nie przysługuje, bo pracownik za ten dzień otrzymał wynagrodzenie za pracę?

 • Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma zmiana regulaminu wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Zmiana zasad przyznawania pracownikom różnych składników wynagrodzenia może spowodować obowiązek ustalenia nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych lub przeliczenia już ustalonej podstawy w trakcie pobierania zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą zrezygnować z tworzenia regulaminu wynagradzania. Jeśli tak zrobią, wpłynie to również na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.

 • Czy pracownik, który dokształca się w innej miejscowości niż pracuje, ma prawo do należności za podróż służbową

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Nasz pracownik w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) uczęszcza na szkolenie (w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i na podstawie zawartej w tym celu umowy) sfinansowane w całości przez pracodawcę. Ponieważ szkolenie odbywa się poza miejscowością pracy tej osoby, udostępniamy jej na dojazd samochód służbowy. Ponadto zobowiązaliśmy się oddać pracownikowi dni wolne za udział w szkoleniu. Nie chcemy jednak wypłacać mu diet z tytułu podróży służbowych. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

 • Czy pracownicy przysługuje urlop rodzicielski, jeżeli urodziła kolejne dziecko

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownica w 2016 r. urodziła pierwsze dziecko. Po wykorzystaniu 16-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy, ale ponownie jest w ciąży. Pozostałą 16-tygodniową część urlopu rodzicielskiego chce wykorzystać później, po urodzeniu drugiego dziecka. Czy urodzenie drugiego dziecka będzie przeszkodą w skorzystaniu z części urlopu rodzicielskiego przysługującego na pierwsze dziecko?

 • Jak zmieni się ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od 1 października 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Do 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Następnie – od 1 stycznia 2013 r. – zaczął stopniowo wzrastać tak, aby docelowo osiągnąć 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jednak od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do poprzedniego, tj. krótszego, wieku emerytalnego. Spowoduje to pewne perturbacje w związku ze szczególną ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym. W wyniku wejścia w życie reformy emerytalnej ochrona przedemerytalna niektórych pracowników nie będzie wprawdzie ani krótsza, ani dłuższa niż dotychczasowe 4 lata, ale część pracowników będzie podlegała tej ochronie także po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego.

 • Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego zmianę, zgodnie z którą jeżeli koniec terminu dokonania czynności przypada na sobotę, termin upływa najbliższego dnia powszedniego po sobocie. Dotychczas sobota nie powodowała przesunięcia terminów. Ta regulacja ma zastosowanie również do niektórych terminów pracowniczych, ponieważ przepisy prawa pracy w większości przypadków nie wskazują sposobu liczenia terminów. Wówczas należy posiłkowo stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Czy w firmie zatrudniającej mniej niż 50 osób dalej działa stary regulamin wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  W małej firmie zatrudniającej mniej niż 50 pracowników funkcjonuje regulamin wynagradzania wprowadzony w czasach, kiedy był on konieczny przy zatrudnianiu 20 pracowników. Czy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. dotychczasowy regulamin przestaje działać?

 • Czy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego, jeśli jego dziecko zmarło przed rozpoczęciem urlopu

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik wystąpił o urlop ojcowski. Jednak przed jego rozpoczęciem dziecko pracownika zmarło. Czy w tej sytuacji zatrudniony może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

 • Jak wynagrodzenie za pracę w nocy wpływa na minimalną pensję

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Czy należy je zaliczyć do minimalnego wynagrodzenia?

 • Jak ustalić i nałożyć na pracownika karę pieniężną

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Pracodawca może dyscyplinować pracowników, stosując wobec nich kary porządkowe – upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Karę pieniężną może nałożyć m.in. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp czy opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Wpływy z kar pieniężnych zatrudniający przeznacza na poprawę warunków bhp w zakładzie. Kontrolę w zakresie prawidłowości wydatkowania tych środków sprawują związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Czy wysokość wypłaconego za luty zasiłku może być niższa niż jego miesięczna podstawa wymiaru

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownica przebywa od 1 grudnia 2016 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 5 lutego 2017 r. na zasiłku macierzyńskim. Wypłacając zasiłek chorobowy za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. pomnożyliśmy kwotę stawki dziennej zasiłku chorobowego przez 31 dni zwolnienia lekarskiego. Natomiast za luty 2017 r. wypłacimy zasiłek chorobowy i macierzyński łącznie za 28 dni. Pracownica twierdzi, że zaniżymy przysługujący jej zasiłek macierzyński, ponieważ za luty 2017 r. kwota świadczeń, którą otrzyma, będzie niższa niż w grudniu i w styczniu. Czy ma rację?

 • Czy świadczenie wychowawcze (500+) należy wliczać do dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z naszym regulaminem zfśs od stycznia 2017 r. pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do ferii zimowych swoich dzieci. Niektóre osoby zgłaszają nam, że są uprawnione do świadczenia wychowawczego (500+). Czy powinny doliczyć to świadczenie do swojego dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs? Obowiązujący u nas regulamin funduszu nie normuje tej kwestii.

 • Czy kserokopię aktu urodzenia martwego dziecka trzeba przechowywać w aktach osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownica urodziła martwe dziecko. Czy kserokopia aktu urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” musi się znaleźć w aktach osobowych pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego? Może wystarczy spisać niezbędne dane? Jeśli trzeba przechowywać ten dokument, to przez jaki okres powinien znajdować się w aktach osobowych?

 • Czy niedotarcie do pracy z powodu złych warunków atmosferycznych usprawiedliwia nieobecność w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od decyzji pracodawcy zależy, czy uzna za usprawiedliwione nieobecność pracownika w pracy lub spóźnienie do pracy z powodu złych warunków atmosferycznych. Za usprawiedliwione powinny zostać jednak uznane nieobecność lub spóźnienie spowodowane sytuacją nietypową i obiektywnie niezależną od pracownika, np. niespodziewanym i ostrym atakiem zimy, który był przyczyną opóźnień w kursowaniu pociągów, korków na drogach lub przerw w dostawie energii elektrycznej.

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane do wynagrodzeń pracowników dłużników. Są one konsekwencją podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 zł. Ponadto 1 marca i 1 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady potrącania z zasiłków przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom, polegające na zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń.

 • Jak w małej firmie powiadomić pracowników o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Jesteśmy małą firmą i nie mamy regulaminu wynagradzania. O terminach wypłaty wynagrodzenia powiadamiamy pracowników przy zatrudnianiu w informacji o warunkach zatrudnienia. Chcemy teraz przesunąć termin płacenia pensji z ostatniego dnia miesiąca na 10 dzień następnego miesiąca. Jak powiadomić o tym pracowników?

 • Jakie urzędy należy powiadomić o założeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracodawca chce stworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jakie urzędy należy powiadomić o tym fakcie? Czy jest jakiś formularz zgłoszenia do PIP albo ZUS?

 • Kiedy przy przejęciu pracownika konieczne jest sporządzenie świadectwa pracy

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownik zostanie przejęty przez innego pracodawcę. Ustalono, że dotychczasowy pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę, a jego następca podpisze nową. Czy w sytuacji takiego przejęcia pracownika należy wydać mu świadectwo pracy?

 • Co zmieniło się w wypełnianiu świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pracy zawiera specjalne rubryki, w których należy zamieścić informacje o wykorzystanym urlopie ojcowskim, rodzicielskim i okresach ochrony, jaka przysługuje pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego, którzy skorzystali z obniżonego wymiaru czasu pracy. To najważniejsze zmiany dotyczące wypełniania świadectw pracy.

 • Jak obliczać wynagrodzenie za godziny „nieprzepracowane” i „odpracowywane”

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Pracownik jest zatrudniony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Na jego wynagrodzenie składa się wyłącznie płaca zasadnicza w kwocie 3000 zł. W poprzednim miesiącu skorzystał on z wyjść prywatnych w celu załatwienia spraw osobistych i odpracował je w następnym miesiącu.

 • Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorców po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy muszą stosować minimalną stawkę godzinową w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł brutto za godzinę. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki.