do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć koszty podróży służbowej odbywającej się na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Pracownik naszej spółki przebywał w podróży służbowej od 27 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. Czy rozliczając podróż służbową w styczniu 2017r., powinniśmy koszty związane z tą delegacją ująć w księgach rachunkowych roku 2017 czy 2016? Czy sposób ich ewidencji wpływa na moment zaliczenia tych wydatków do

 • Kiedy koszty związane z wykonaniem ulotek i gazetek reklamowych stanowią koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2016

  Nasza spółka świadczy między innymi usługi marketingowe. W ramach tych usług wykonujemy np. ulotki i gazetki reklamowe dla centrów handlowych. Z kontrahentami mamy podpisane umowy ramowe na wykonywanie usług marketingowych. Czy koszty poniesione przez nas w związku z wykonaniem i dostarczeniem ulotek i gazetek reklamowych należy traktować jako koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem przychodu i rozpoznać w momencie osiągnięcia przychodu, czy też należy je traktować jako koszty pośrednio związane z osiągnięciem przychodu i rozpoznać w momencie poniesienia? Osiągamy przychód i wystawiamy fakturę dopiero po dostarczeniu ulotek i gazetek do kontrahentów.

 • Czy z tytułu zakupu usług serwisu maszyn należy potrącać podatek „u źródła”

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Spółka zamierza zlecić przeprowadzenie serwisu posiadanych maszyn firmie z Czech. Czy od wypłacanego tej firmie wynagrodzenia spółka będzie obowiązana potrącić podatek „u źródła”? RADA Nie, spółka nie będzie musiała w przedstawionej sytuacji potrącać podatku „u źródła”.

 • Czy wydatki na wynajęcie samochodu osobowego za granicą mogą być w całości zaliczane do kosztów podatkowych

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Pracownicy spółki wyjeżdżają często w zagraniczne podróże służbowe. W związku z tym spółka często wynajmuje im za granicą samochody. Czy koszty wynajmu oraz zużywanego paliwa spółka może bez ograniczeń zaliczać do kosztów uzyskania przychodu? RADA Bez ograniczeń spółka może zaliczać do kosztów

 • Jak rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych import towarów

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2016

  Dla celów VAT rozliczenie importu towarów wymaga ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego, określenia podstawy opodatkowania oraz zastosowania właściwego kursu waluty w celu przeliczenia wartości transakcji na złote. W artykule przedstawiamy, jak to zrobić i ująć w księgach rachunkowych.

 • Jak traktować podatkowo wydatki na stworzenie programu komputerowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  PROBLEM Jesteśmy spółką, która tworzy programy komputerowe, a następnie sprzedaje licencje pozwalające na ich użytkowanie. Zatrudniamy programistów do zadań, do których należy tworzenie oprogramowania. Prawa autorskie z tego tytułu przysługują spółce. Wynagrodzenia pracowników zawsze ujmowaliśmy w kosztach na bieżąco.

 • Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  PROBLEM Spółka leasinguje w leasingu operacyjnym samochód dostawczy. Po zakończeniu umowy leasingu planuje jego wykupienie. Jaką wartość przyjąć dla celów amortyzacji tego samochodu? Czy jest to wartość rynkowa przyjęta do ubezpieczenia AC, czy wartość wykupu z leasingu? RADA Za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych

 • Jak ustalić koszty przy sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego w części sfinansowanego dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  PROBLEM ABC spółka z o.o. nabyła środek trwały (maszynę). Zakup maszyny został w 20% sfinansowany dotacją otrzymaną ze środków UE. Środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, po czym rozpoczęto jego amortyzację do celów podatkowych. Wartość początkowa tego

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie zakupione udziały w innej jednostce

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. nabyła udziały innej spółki z o.o. Zapłacono za nie więcej, niż wynosi ich wartość nominalna. Jak ująć w księgach rachunkowych zakup takich udziałów? Czy spółka powinna czekać z wprowadzeniem do ksiąg zakupionych udziałów do momentu, w którym zostaną one zarejestrowane w sądzie rejestrowym? Czy

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż samochodu osobowego w okresie korekty VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  Podatnik, który najpierw nabył samochód z częściowym prawem do odliczenia VAT, a następnie sprzedał to auto, ma prawo do odzyskania części nieodliczonego VAT poprzez korektę VAT. W opracowaniu przedstawiamy, jak ustalić kwotę takiej korekty VAT, w którym momencie „odzyskana” kwota podatku naliczonego stanowi przychód podatkowy oraz jak ją ująć w księgach rachunkowych.

 • Jak rozliczyć zakup towaru od osób fizycznych

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  Wiele firm przeprowadza transakcje zakupu, w których sprzedawcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Tego rodzaju transakcje powodują wątpliwości co do sposobu rozliczenia i udokumentowania, szczególnie gdy przedmiotem transakcji są towary objęte odwrotnym obciążeniem. Przedstawiamy zasady rozliczenia takich transakcji na przykładzie zakupu złomu przez podatnika VAT czynnego od osób fizycznych (prywatnych).

 • Kiedy do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r. będą miały zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów płatności gotówkowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. z 15 000 euro do 15 000 zł zostanie obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Będzie temu towarzyszyć wprowadzenie do updof (art. 22p) i updop (art. 15d) przepisów wyłączających możliwość zaliczania przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką. Nowe regulacje budzą wątpliwości. Przedsiębiorcy szukają odpowiedzi na pytania, czy ograniczenia w zaliczaniu do kosztów płatności gotówkowych będą miały zastosowanie do:

 • Jak rozliczyć podatkowo zwrot części kapitału na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM Spółka akcyjna X posiada akcje imienne spółki akcyjnej Y. W maju 2016 r. sąd rejestrowy zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki Y poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji tej spółki. W związku z tym spółka X otrzyma zwrot części kapitału. Jak podatkowo należy rozliczyć ten zwrot? RADA

 • Czy w związku z wymianą waluty obcej na inną walutę obcą należy rozpoznać różnice kursowe

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM Spółka posiadająca euro oraz dolary na rachunkach walutowych zawarła z bankiem umowę wymiany EUR na USD po wynegocjowanym kursie. Czy z tego tytułu spółka powinna rozpoznać podatkowe różnice kursowe? RADA W przedstawionej sytuacji z tytułu wymiany EUR na USD nie powstaną w spółce różnice kursowe. Różnice kursowe

 • Kiedy wydatki wynikające z umowy o dzieło obejmującej projekt aranżacji wnętrza dla osoby trzeciej stanowią koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM ABC Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów wykończeniowych, w szczególności płytek ceramicznych i armatury łazienkowej. Sprzedaż posiadanego asortymentu następuje we współpracy z projektantami wnętrz. Odbywa się to w ten sposób, że za polecenie produktów z oferty spółki wypłacana

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych otrzymanie i przekazanie próbek towarów kontrahentom

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Przedsiębiorcy, w celu zapoznania klientów z oferowanymi przez siebie produktami, dość często decydują się na nieodpłatne przekazanie próbek produktów. Ich przekazanie ma umożliwić potencjalnym nabywcom zapoznanie się z cechami i właściwościami oferowanych produktów, aby następnie skłonić do zakupu większej ilości promowanych towarów.

 • Od kiedy można korzystać z 15% stawki CIT po przekształceniu działalności

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. dla niektórych grup podatników podatku dochodowego od osób prawnych stawka podatku zostanie obniżona z obecnych 19% do 15%. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. 19% stawką podatku liniowego) mogą zatem rozważać przekształcenie się, by skorzystać z niższej stawki podatku. Także podatnicy pdop mogą rozważać przekształcenie się tak (np. poprzez podział spółki), by skorzystać z niższej stawki CIT. Przedstawiamy, od kiedy nastąpi efekt podatkowy takiego przekształcenia i na jakie dodatkowe okoliczności zwrócić powinni uwagę przedsiębiorcy podejmując decyzję o przekształceniu.

 • Czy odszkodowanie za nielegalne odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji miejskiej stanowi koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM ABC sp. o.o. zawarła ze spółką wodno-kanalizacyjną porozumienie, na podstawie którego zobowiązała się do zapłaty tzw. odszkodowania za nielegalne odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. Ustalenie odszkodowania miało miejsce w związku z przeprowadzoną kontrolą, w ramach której wykryto

 • Jak opodatkowana jest dzierżawa gruntu na cele rolnicze

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadząca działalność rolniczą dysponuje niewykorzystywanymi gruntami rolnymi. Ma zamiar przeznaczyć je do dzierżawy innym rolnikom (zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym) wyłącznie na cele rolnicze. Czy przychód uzyskany z dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? RADA

 • Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe w przypadku odliczania od dochodu straty podatkowej

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM W ramach zeznań CIT-8 za lata 2013–2015 spółka odliczała stratę podatkową poniesioną w 2011 r. Jak długo spółka jest obowiązana przechowywać dokumenty podatkowe dotyczące 2011 r.? RADA Dokumentację podatkową dotyczącą 2011 r. spółka obowiązana jest przechowywać przynajmniej do końca 2021 r. Szczegóły

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszt badania sprawozdania finansowego za 2016 r. poprzedzonego zaliczką

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM W listopadzie 2016 r. (przed rozpoczęciem inwentaryzacji) kierownik jednostki podpisał z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o zbadanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Zgodnie z zawartą umową jeszcze w listopadzie została wypłacona zaliczka. Ostateczna zapłata za usługę badania sprawozdania

 • Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego sfinansowanego dotacją jest kosztem podatkowym – interpretacja MF

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego stanowi jego cała niezamortyzowana wartość początkowa niezależnie od źródła finansowania. Tym samym także niezamortyzowana wartość środka trwałego sfinansowana z otrzymanej dotacji będzie kosztem podatkowym przy sprzedaży takiego środka trwałego. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Jak rozliczyć koszty nabycia prawa do używania nazwy handlowej i logo

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. nabyła od innej spółki prawo do używania nazwy handlowej i logo przez 5 lat. Zapłata zostanie dokonana z góry. Czy zakup ten stanowi wartość niematerialną i prawną, którą spółka powinna amortyzować? RADA Nabycie prawa do używania nazwy handlowej i logo należy podatkowo rozliczyć jak zakup

 • Jakie są skutki podatkowe pomniejszenia kwoty należności o opłaty pobierane przez banki

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz zagranicznych kontrahentów i wystawia faktury w walutach obcych. Faktury te są najczęściej opłacane przez kontrahentów przelewami. Często się zdarza, że otrzymywane takimi przelewami kwoty są niższe od kwot zafakturowanych ze względu na opłaty potrącane z przelewanych kwot przez

 • Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom za okres choroby i urlopu wliczać do kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Alfa spółka akcyjna chce skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Do kosztów kwalifikowanych zalicza m.in. należności z tytułu umów o pracę oraz składki ZUS z tytułu tych należności, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w