do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w związku z przewalutowaniem pożyczki należy rozpoznać podatkowe różnice kursowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W grudniu 2012 r. spółka z o.o. udzieliła trzyletniej pożyczki innej spółce z o.o. Pożyczka została udzielona w złotych, lecz w styczniu 2014 r. strony podjęły decyzję o przewalutowaniu pożyczki na euro. Różnice kursowe ustalamy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w związku z przewalutowaniem któraś ze stron powinna rozpoznać różnice kursowe?

 • BILANS. Czy posiadając sądowy nakaz zapłaty, należy tworzyć odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W lipcu 2011 r. nasz kontrahent dokonał zakupu na kwotę 7620 zł. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy zapłaty. Na należność nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego ani w 2011 r., ani w 2012 r. W 2012 r. oddaliśmy sprawę do sądu, otrzymując nakaz zapłaty. W 2013 r. otrzymaliśmy tytuł wykonawczy. Obecnie chcemy sprawę oddać do komornika, ale dowiedzieliśmy się, że kontrahent wyjechał za granicę. Czy w tym przypadku powinniśmy na koniec 2013 r. utworzyć odpis aktualizacyjny? Czy będzie on kosztem uzyskania przychodu?

 • Kiedy można stosować indywidualne stawki amortyzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 15.02.2014

  Właściciel budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w 2000 r. i amortyzowanego stawką 2,5% (40 lat) wynajmuje ten budynek. W 2013 r. poniósł wydatki na jego ulepszenie, modernizację. Czy wartość tych ulepszeń może amortyzować przez 10 lat?

 • Jak traktować podatkowo zapłatę części odsetkowej w jednej racie przy leasingu finansowym

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 13.02.2014

  Spółka zamierza zawrzeć jako korzystający umowę leasingu finansowego budynku magazynowego. Umowa zostanie zawarta na 10 lat. Suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny VAT, będzie wyższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Spółka będzie także dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Zgodnie z postanowieniami umowy pierwsza powiększona rata leasingowa będzie składała się wyłącznie z części odsetkowej (niemal za cały okres leasingu). Z kolei spłata wartości początkowej budynku będzie realizowana w następnych ratach. W związku z tak skonstruowaną umową spółka ma wątpliwości dotyczące momentu ujęcia jako kosztu podatkowego części odsetkowej raty leasingowej. Czy taką ratę można zaliczyć do kosztów jednorazowo? Dodatkowo, czy w związku z ewentualnymi

 • BILANS. W którym roku należy ująć w księgach kupno biletu lotniczego – zakupu czy wykorzystania

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  W listopadzie 2013 r. zakupiliśmy bilety lotnicze dla naszych pracowników, którzy będą reprezentowali naszą firmę na targach we Francji. Dokonany zakup potwierdza otrzymana faktura. Data wylotu przypada w lutym 2014 r. Czy powinniśmy ująć te koszty w księgach rachunkowych listopada ubiegłego roku, czy dopiero w lutym 2014 r.?

 • Czy odszkodowanie wypłacone z tytułu znacznego zużycia przedmiotu leasingu jest kosztem

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2014

  Spółka z o.o., działając w branży budowlanej, zawarła umowy leasingu operacyjnego różnego rodzaju (nowych) maszyn służących jej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zawarcie kontraktu w zakresie leasingu było uzależnione od podpisania również innych umów, na podstawie których spółka zobowiązała się m.in. do wykorzystania maszyn w odpowiednim wymiarze, określonym normami przyjętymi w umowie. W odniesieniu do każdej maszyny ustalono dopuszczalne zużycie (wyrażone motogodzinami) mierzone na dzień zakończenia leasingu. Jeśli okaże się, że spółka przekroczy ustalone limity pracy na konkretnych maszynach, będzie zmuszona do wypłaty odszkodowania za ponadnormatywne wykorzystanie sprzętu. Odszkodowanie będzie naliczane proporcjonalnie do przekroczenia ustalonego limitu na podstawie kalkulacji

 • Jak należy ująć w księgach prawa do emisji gazów

  Porada aktualna do dnia 2016-01-19 | data dodania: 28.01.2014

  Spółka zajmująca się produkcją energii cieplnej w styczniu kupiła na giełdzie od kontrahenta ze strefy europejskiej uprawnienia jednostek emisji gazów cieplarnianych EUA. Jednostki te będą wykorzystywane do bieżącej podstawowej działalności spółki. Jak należy wykazać nabyte prawa do emisji dla celów bilansowych i podatkowych?

 • Jak rozliczyć wydatki na uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew z terenu budowy

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2014

  Spółka usuwa drzewa z działki, na której ma powstać magazyn. Ponosi przy tym wydatki na uzyskanie pozwolenia na usunięcie tych drzew. Jak powinna rozliczyć te wydatki?

 • Czy zapłaconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2014

  Czy wartość faktury zaliczkowej wystawionej na 100% wartości usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

 • Jak traktować podatkowo wydatki na zwierzęta zakupione do stadniny

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2014

  Spółka ma zamiar rozszerzyć działalność gospodarczą i wybudować stadninę koni. W tym celu nabędzie m.in. kilka klaczy o wartości około 20 000 zł każda. Konie będą używane do prowadzenia działalności – m.in. do jazd instruktażowych, sesji fotograficznych, występów na różnych imprezach kulturalnych i na wystawach. Niektóre z nich, jak też ewentualnie ich potomstwo – w zależności od predyspozycji konkretnego osobnika – będą trenowane, aby występować w zawodach sportowych. Czy cena zakupu zwierząt oraz wydatki na ich utrzymanie (pożywienie, przewozy, opieka weterynarza) mogą stanowić podatkowe koszty działalności? Jeśli tak, czy rozliczenia kosztów powinny następować poprzez odpisy amortyzacyjne?

 • Czy poniesienie kosztów sądowych można uznać za przeznaczenie dochodu na cele uprawniające do zwolnienia od podatku

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2014

  Szpital korzysta ze zwolnienia od podatku obejmującego dochody przeznaczone na cele ochrony zdrowia. Jeden z pacjentów pozwał szpital o zapłatę odszkodowania za popełnione w związku z jego leczeniem błędy lekarskie. Czy dochody, z których sfinansowano ponoszone przez szpital koszty sądowe, mogą zostać uznane za przeznaczone na cele ochrony zdrowia, a więc dochody zwolnione od podatku?

 • Jak przeliczyć kwotę należności i wystawić fakturę, gdy zapłaty dokonano w walucie obcej na rachunek „złotówkowy” sprzedawcy

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Prowadzimy sklep internetowy i otrzymaliśmy od klientki z Niemiec (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) zamówienie na dostawę towarów, a następnie przedpłatę w euro. Ponieważ nie posiadamy konta walutowego, tylko złotówkowe, bank przeliczył nam tę kwotę na złotówki. Teraz będziemy klientce wystawiać fakturę końcową (nie zaliczkową) w złotówkach. Czy wystawiając fakturę w złotówkach, dla celów VAT mogę przyjąć kwotę przeliczoną po kursie przez bank, czy muszę wystawić fakturę w złotówkach i przyjąć kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? Po jakim kursie powinnam przeliczyć przychód dla celów podatku dochodowego?

 • Podatnik może zaliczyć do kosztów stratę z likwidacji towarów handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Jeżeli podatnik dokonał likwidacji towarów handlowych ze względu na brak zapotrzebowania rynkowego, może wartość powstałej z tego tytułu straty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – patrz „Czy można zaliczyć do kosztów straty w towarach, które utraciły przydatność handlową”.

 • Podatnik otrzymujący gratisy dołączone do nabywanych przez niego towarów nie uzyskuje przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Podatnik nabywając towary, do których sprzedawca dołącza gratisy, nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wynika to z faktu, że podatnik płacąc uzgodnioną w umowie cenę, płaci zarówno za kupowane towary, jak i za dołączane do nich gratisy – patrz „Gratisy załączane do nabywanych produktów nie

 • Jak rozliczać wydatki ponoszone w związku z uzyskaniem dostępu do sieci energetycznej w budowanym środku trwałym

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Nasza firma zakłada przyłącze elektryczne do nowo budowanego budynku. Zakład energetyczny wystawił nam fakturę za opłatę za przyłączenie budynku. Właściciel terenu (przedsiębiorca), na którym znajduje się transformator, wystawił nam fakturę za zezwolenie na położenie kabla i służebność gruntową. Z kolei firma wykonująca prace związane z położeniem kabli od skrzynki licznikowej do naszego budynku i założeniem przyłącza też wystawiła nam fakturę za swoje usługi. Które wydatki podwyższają wartość budynku, a które można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych?

 • Bilans. Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo różnice inwentaryzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym w formie sp. z o.o. Na ostatni dzień roku obrotowego sporządza inwentaryzację zapasów, tj. wyrobów gotowych i materiałów. Ewidencja zapasów prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a magazyn zapasów znajduje się w wyodrębnionym budynku, strzeżonym, z dostępem tylko dla osób upoważnionych, odpowiedzialnych materialnie za powierzony magazyn. Jak często spółka zobowiązana jest do sporządzania inwentaryzacji zapasów? W jaki sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice inwentaryzacyjne? W jaki sposób rozliczyć (zaksięgować) powstałe podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne?

 • Czy można odliczyć VAT z faktury przedstawionej przez pracownika za wydanie karty kierowcy

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Pracownik kupił kartę kierowcy i przedstawił fakturę firmie w celu refundacji. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość odliczenia VAT przez firmę z tej faktury? Czy poniesiony koszt można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

 • Podatnik może przyjąć niższą indywidualną stawkę amortyzacji

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Minimalny okres amortyzacji używanego środka transportu może wynieść 30 miesięcy, a indywidualna roczna stawka amortyzacji 40%. Jest to górna granica indywidualnej stawki, jaką można przyjąć. Podatnik może przyjąć niższą indywidualną stawkę, musi ją jednak stosować do zakończenia amortyzacji – patrz „Czy

 • Czy prezent wręczony za granicą stanowi koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna do dnia 2015-03-31 | data dodania: 24.12.2013

  Jesteśmy firmą zajmującą się prowadzeniem szkoleń z dziedziny telekomunikacji. Do naszych głównych klientów należą lokalne oddziały znanych światowych producentów sprzętu telekomunikacyjnego. Jakiś czas temu przedstawicielka takiego oddziału w jednym z państw afrykańskich w rozmowie na temat dalszej współpracy zasugerowała sprezentowanie jej torebki markowego producenta o wartości około 1000 euro. W realiach tamtejszego rynku taką sugestię należy odczytać jako warunek dalszej współpracy, a więc osiągania przez nas przychodów. Czy w tych okolicznościach wartość takiego prezentu będziemy mogli uwzględnić w kosztach podatkowych? Czy w związku z jego przekazaniem będą na nas ciążyły jakieś dodatkowe obowiązki informacyjne lub płatnicze?

 • PDOP – przewodnik po zmianach 2013/2014

  data dodania: 13.09.2013

  Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 888)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone od 1 maja 2013 r.: – ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych

 • Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników i zleceniobiorców

  data dodania: 13.05.2013

  W naszej firmie w dziale produkcji pracownicy używają własnej odzieży jako roboczej. Chcielibyśmy im to zrekompensować wypłacając ekwiwalent. W jaki sposób ustalić wysokość ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej będącej własnością pracownika oraz za pranie tej odzieży? Czy pracownicy muszą przedstawiać faktury lub rachunki potwierdzające wydatki z tego tytułu? Czy takie ekwiwalenty mogą być przyznane zleceniobiorcom? Czy będą wówczas zwolnione z podatku dochodowego i składek oraz czy będą stanowiły dla nas koszty uzyskania przychodu?

 • Czy wynagrodzenie z umowy o dzieło zawartej z jedynym udziałowcem spółki z o.o. jest kosztem podatkowym

  data dodania: 06.02.2013

  Jestem wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. i jedynym członkiem zarządu tej spółki. Zamierzam podpisać „ze sobą” umowę o dzieło. Czy będę mógł zaliczyć wydatek na wynagrodzenie z tej umowy do kosztów podatkowych spółki?

 • Jak rozliczyć wydatki poniesione przez pracodawcę na zakwaterowanie pracowników

  data dodania: 12.01.2013

  Świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia mieszkania pracownikowi jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie. Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest, aby pracownik, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zrezygnował ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

 • Po jakim kursie ponownie wypłacić dietę, jeżeli zleceniobiorca dokonał jej zwrotu na rachunek zleceniodawcy

  data dodania: 28.12.2012

  Zleceniobiorcy otrzymują diety (w euro) za wykonywanie umowy na rzecz naszej spółki poza granicami Polski. Diety w walucie przeliczamy według kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu i wypłacamy w złotych. Należność z tytułu diety wypłacona jednemu z naszych zleceniobiorców wróciła po kilku dniach na nasz rachunek. Zleceniobiorca stwierdził, że nastąpiła pomyłka. Chcemy ponownie przekazać dietę na rachunek tego zleceniobiorcy. Czy musimy przeliczyć je po nowym kursie?

 • Jak rozliczać pożyczki denominowane w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2009

  Spółka z o.o. zamierza udzielić kontrahentowi pożyczki. Pożyczkobiorca otrzyma kwotę w złotych. Zostanie ona jednak obliczona jako równowartość kwoty euro określonej w umowie. Pożyczka będzie oprocentowana na warunkach rynkowych. Zostanie spłacona w złotych w wysokości stanowiącej równowartość kwoty euro na dzień jej spłaty. Czy w związku z udzieleniem i spłatą kapitału pożyczki powstaną dla spółki skutki podatkowe?