do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ewidencjonować transakcje wymiany walut

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kantor wymiany walut. Ponadto spółka prowadzi działalność opodatkowaną, w związku z czym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7. Jakie kwoty należy wykazać dla celów CIT, jeżeli, przykładowo, w miesiącu łączna kwota uzyskana ze sprzedaży walut wyniosła 4 000 000

 • Czy limit dla transakcji gotówkowych występuje przy transakcjach zagranicznych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Z początkiem stycznia 2017 r. polska spółka – producent mebli – zleciła zagranicznej firmie wykonanie usług promowania swojej marki. Wykonanie zlecenia będzie kosztować 10 000 euro. Producent zobowiązał się do wpłacenia zaliczki w kwocie 2500 euro, reszta zostanie uregulowana po wykonaniu kontraktu. Sposób

 • Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najważniejszą dla większości podatników zmianą jest to, że najmniejsze firmy nie będą już zobowiązane dokumentować transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak dla tych podatników, którzy nadal sporządzają dokumentacje, zmiany oznaczają więcej pracy. Przygotowanie się do sporządzenia dokumentacji w nowym kształcie powinno stać się dla nich jednym z priorytetów w tym roku. W nowej wersji dokumentację podatnicy będą sporządzać za 2017 r. To oznacza, że faktycznie należy ją ukończyć z początkiem 2018 r. Ale już w trakcie 2017 r. podatnicy powinni stworzyć procedury i zebrać dane, które ułatwią przygotowanie dokumentacji. Część z dokumentów

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.

 • Czy otrzymaną dywidendę stanowiącą przychód zwolniony trzeba wykazać w zeznaniu CIT-8

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Spółka akcyjna otrzymała dywidendę od polskiej spółki zależnej. Czy w sytuacji gdy są spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 updop, spółka akcyjna powinna wykazać ją w zeznaniu CIT-8? RADA Nie, dywidendy nie należy wkazywać w zeznaniu CIT-8, gdy są spełnione warunki zwolnienia wskazane w art. 22 ust.

 • Czy można skorzystać z niższej stawki CIT przy płaceniu zaliczek uproszczonych

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Nasza sp. z o.o. spełnia warunki do uznania za tzw. małego podatnika. Od kilku lat płacimy zaliczki uproszczone. Będziemy je płacić także w 2017 r. Czy w związku z tym, że za rok 2017 r. będziemy płacić podatek według stawki 15%, powinniśmy odpowiednio przeliczyć wielkość zaliczek płaconych w trakcie 2017 r.? RADA

 • Czy od opłaty za korzystanie z wirtualnego serwera trzeba pobierać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Spółka korzysta z usług zagranicznego kontrahenta, u którego przechowuje dane. Są one zabezpieczone na serwerach znajdujących się za granicą. Za zabezpieczenie i przechowywanie danych pobierana jest opłata zależna od wykorzystanego transferu i przestrzeni zajętej na internetowym dysku. Czy od takich płatności powinniśmy

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • Czy spółka kapitałowa osiąga przychód z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez jej udziałowca funkcji członka rady nadzorczej?

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  W spółce kapitałowej jeden z jej udziałowców będzie nieodpłatnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej. Czy z tego tytułu w spółce powstanie przychód?

 • Kiedy zaliczać w koszty wynagrodzenia pracowników po przekształceniu działalności w spółkę

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Prowadzę przedsiębiorstwo i zatrudniam pracowników. W styczniu 2017 r. planuję przekształcenie mojej jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Jak rozliczać wynagrodzenia za grudzień dla pracowników wypłacone przez spółkę w terminie ich wypłaty, który został określony w styczniu (miesiącu przekształcenia)? Czyim

 • Czy kary umowne za niewłaściwe zachowanie pracowników ochrony stanowią koszty podatkowe

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Usługi te są świadczone kontrahentom na podstawie stałych umów. Umowy te zawierają postanowienia, zgodnie z którymi spółka w określonych przypadkach będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych na rzecz kontrahenta. Zdarzenia te są

 • Czy dokonując wyceny bilansowej należności w walucie obcej, należy urealnić również odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Posiadamy należność w walucie obcej, która ze względu na prawdopodobieństwo niezapłacenia została objęta w listopadzie 2016 r. odpisem aktualizującym. Czy dokonując wyceny tej należności na dzień bilansowy, powinniśmy również osobno dokonać wyceny odpisu aktualizującego tę należność? RADA Tak. Na dzień

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?

 • Jakie deklaracje i zawiadomienia podatnicy CIT składają do końca stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Do końca stycznia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o kalendarzowym roku podatkowym, mają obowiązek złożenia niektórych deklaracji i zawiadomień. Przypominamy, których deklaracji i zawiadomień to dotyczy.

 • Czy otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję podatkową

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM Spółka posiada kontrahenta z Australii, któremu uiszcza opłaty licencyjne. Przez kilka lat nie udało się nam uzyskać od niego certyfikatu rezydencji. W grudniu 2016 r. otrzymaliśmy od niego kilka dokumentów Certificate of Residency Income Tax Assesment Act wystawionych 15 listopada 2016 r. Okres ważności certyfikatów

 • Jakie są skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności, od której został dokonany odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W 2015 r. spółka z o.o. zaliczyła do kosztów podatkowych odpis aktualizujący dotyczący wierzytelności potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu. W listopadzie 2016 r. sprzedała tę wierzytelność za 50% jej wartości. Spółka rozpozna przychód ze sprzedaży wierzytelności. Czy będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania

 • Jak podatkowo traktować wynagrodzenie przekazane udziałowcom za odpłatne poręczenie zobowiązań spółki

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM Udziałowcy spółki z o.o. (osoby fizyczne) udzielili jej poręczenia na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym. Z tego tytułu każdy z nich otrzymał od spółki jednorazowe wynagrodzenie ustalone na poziomie cen rynkowych stosowanych przez banki przy udzielaniu poręczeń. Czy taka wypłata stanowi dla spółki koszt

 • Jak ująć w księgach rachunkowych trwałą utratę wartości środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą technologii produkcji jednostka przestała używać środka trwałego. W chwili obecnej nie jest podjęta decyzja co do dalszego jego wykorzystania (prawdopodobnie zostanie on przeznaczony do sprzedaży). Z wyceny rzeczoznawcy wynika, że wartość rynkowa tego urządzenia wynosi 300 000 zł. Jest ona niższa

 • Jak wiekować należności handlowe w księgach rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Prawo bilansowe nakazuje (co do zasady), by jednostki gospodarcze na koniec każdego roku obrotowego wyceniały posiadane składniki majątku (w tym należności handlowe) w wartości, według których wprowadzono je do ksiąg rachunkowych. Wartości te nie powinny jednak przekraczać korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania dzięki ich posiadaniu (sprawowaniu nad nimi kontroli). Zatem jeśli na dzień bilansowy dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową. W przypadku należności handlowych pomocnym narzędziem w określeniu ich realnej wartości na dzień bilansowy (a tym samym i

 • Jakie deklaracje i zawiadomienia podatnicy CIT składają do końca stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Do końca stycznia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o kalendarzowym roku podatkowym, mają obowiązek złożenia niektórych deklaracji i zawiadomień. Przypominamy, których deklaracji i zawiadomień to dotyczy.

 • Jakie obowiązki są związane z wypłatami należności dla nierezydenta, który prowadzi w Polsce działalność poprzez zakład

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Nasza spółka zapłaciła spółce niemieckiej mającej oddział (zakład) w Polsce za faktury otrzymywane za użytkowanie pojazdu na podstawie zawartej umowy leasingu. Faktury wystawia spółka niemiecka, ale umowę zawarliśmy z oddziałem. Czy w tym przypadku wypłacone należności są objęte zryczałtowanym podatkiem

 • Kiedy opłata z tytułu zlecenia poszukiwania majątku dłużnika przez komornika stanowi koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Jesteśmy spółką z o.o. Na żądanie komornika dokonaliśmy wpłaty kwoty na poszukiwanie majątku dłużnika. Czy kwotę tę możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? RADA Zapłacona komornikowi zaliczka na poczet poszukiwania majątku dłużnika może zostać zaliczona przez Państwa do kosztów uzyskania

 • Jak rozliczyć otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za poprzednie lata

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. otrzymała zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2012–2014. Czy w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty należy skorygować zeznania CIT za te lata? Czy też otrzymaną nadpłatę spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych bez korygowania tych zeznań? RADA Otrzymaną nadpłatę

 • Jak rozliczyć wydatki na uzyskanie bankowej promesy kredytowej

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Nasza spółka z o.o. złożyła wniosek o unijną dotację na inwestycję (środek trwały). Warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie promesy bankowej. Opłata za promesę nie jest kosztem kwalifikowanym i nie będzie spółce zwrócona. Czy wartość tego wydatku, poniesionego przed zakończeniem inwestycji, podwyższy

 • Jak zweryfikować w księgach rachunkowych stosowane stawki amortyzacji

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Posiadamy środek trwały amortyzowany (bilansowo i podatkowo) według stawki 10%, którego wartość początkowa na chwilę obecną jest zamortyzowana w ok. 80%. Stwierdziliśmy, że tego środka trwałego będziemy używać dłużej w naszej działalności gospodarczej (o ok. 10 lat), niż wynika to ze stosowanej stawki. W jaki