do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Czy w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej wystąpi podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownicy naszej spółki z o.o. często wyjeżdżają do Hiszpanii w ramach podróży służbowej. Na miejsce przylatują samolotem, ale po terenie Hiszpanii jeżdżą samochodami, które nasza spółka wynajmuje od powiązanej z nią kapitałowo spółki hiszpańskiej. Czy od wynagrodzenia za ten wynajem powinniśmy naliczać

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Czy opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może być kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Czy opłata spółki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów może stanowić koszt podatkowy? RADA Nie, tego rodzaju opłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych jest to bowiem sankcja nałożona na

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Czy przepisy o ograniczeniu zaliczania w koszty zobowiązań regulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego stosuje się do należności z lat poprzednich

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. w 2016 r. nawiązała współpracę z nowym kontrahentem. Za zrealizowanie usługi miała wypłacić wynagrodzenie w kwocie 30 000 zł. Przez wzgląd na zakwestionowanie poprawności wykonania zamówienia wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało jeszcze uregulowane i nie było zaliczone do kosztów podatkowych. Obecnie

 • Czy wykazując nadpłatę zaliczek w zeznaniu CIT-8, należy składać wniosek o zwrot nadpłaty

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. wykazała w zeznaniu CIT-8 nadpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Czy musi wnosić o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy? RADA W celu otrzymania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy spółka nie musi składać żadnego wniosku – wystarczyło złożenie zeznania CIT-8 z wykazaną kwotą nadpłaty. Na tej

 • Kiedy można pomniejszyć wartość zadłużenia o udzieloną pożyczkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Podatnik działający w formie spółki z o.o. (dalej: spółka) jest polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcami spółki mają zostać w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: spółka luksemburska) oraz polska spółka komandytowa (dalej: spółka komandytowa). Każda z tych spółek posiada

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Czy i kiedy pcc od nabycia „udziałów” w spółce osobowej stanowi koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niedawno nabyliśmy ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej. W związku z tym nabyciem zapłaciliśmy podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy i kiedy podatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu?

 • Jak wykazać w zeznaniu CIT-8 przychody z wynajmu nieruchomości położonych za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. kupiła apartamenty w Hiszpanii, które wynajmuje. Jak to wykazać w zeznaniu CIT-8? Czy konieczne jest stosowanie odrębnych kursów przeliczeniowych do poszczególnych przychodów i kosztów? RADA W zeznaniu CIT-8(24) za 2016 r. przychody z wynajmu, o których mowa, należy wykazać w poz. 33, zaś koszty ich

 • Czy w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. w marcu 2017 r. dokonała wypłaty dywidendy. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki wypłata dywidendy za 2015 r. została zrealizowana w formie rzeczowej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego na rzecz udziałowców spółki. Czy spółka, wypłacając

 • Gdzie złożyć zeznanie CIT-8 w przypadku zmiany siedziby spółki

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM 1 lutego 2017 r. spółka z o.o. stosująca jako rok podatkowy rok kalendarzowy zmieniła siedzibę. Skutkiem jest zmiana właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego. Do jakiego urzędu skarbowego spółka powinna przesłać zeznanie CIT-8 za 2016 r.? RADA Zeznanie CIT-8 za 2016 r. spółka powinna złożyć w

 • Czy należy amortyzować licencję na korzystanie z programu rachunkowości zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka nabywa licencję oprogramowania obejmującą program rachunkowości zarządczej na okres powyżej roku. Program ten jest dostosowany do potrzeb działalności spółki, jednak na spółkę nie zostały przeniesione prawa autorskie do tego programu. Zapłacona przez nas opłata licencyjna obejmie także instalację,

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę

 • Jak ustalić limit płatności gotówkowych, jeśli podatnik dostarcza swoje towary etapami?

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  Podatnik ma umowę, zgodnie z którą ma dostarczać wytworzone przez siebie towary etapami. Czy w tej sytuacji do limitu płatności gotówkowych, od których zależy zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu, powinien zaliczać opłaty za poszczególne dostawy?

 • Jak rozliczyć rabat cenowy dotyczący poprzednich lat

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM 11 stycznia 2016 r. rozliczaliśmy fakturę na udzielony rabat cenowy za IV kwartał 2015 r. Pomyłkowo zaksięgowano bezpośrednio na konto 402 (zakup materiałów i energii) zamiast na rozliczenie poprzedniego roku. W trakcie weryfikacji sald za 2016 r., tj. w grudniu 2016 r., błąd został wychwycony. Sprawozdanie i podatek CIT za

 • Czy rekompensata za rezygnację z samochodu służbowego jest kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Pracownikom wyższego szczebla naszej spółki z o.o. jako bonus do stanowiska przynależny jest samochód służbowy. Chcielibyśmy, by część z tych pracowników zrezygnowała z tego przywileju w zamian za finansową rekompensatę. Wydatki, jakie spółka ponosi w związku z nabyciem i utrzymaniem w majątku samochodu służbowego,

 • Jak ewidencjonować transakcje wymiany walut

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kantor wymiany walut. Ponadto spółka prowadzi działalność opodatkowaną, w związku z czym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7. Jakie kwoty należy wykazać dla celów CIT, jeżeli, przykładowo, w miesiącu łączna kwota uzyskana ze sprzedaży walut wyniosła 4 000 000

 • Czy limit dla transakcji gotówkowych występuje przy transakcjach zagranicznych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Z początkiem stycznia 2017 r. polska spółka – producent mebli – zleciła zagranicznej firmie wykonanie usług promowania swojej marki. Wykonanie zlecenia będzie kosztować 10 000 euro. Producent zobowiązał się do wpłacenia zaliczki w kwocie 2500 euro, reszta zostanie uregulowana po wykonaniu kontraktu. Sposób

 • Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najważniejszą dla większości podatników zmianą jest to, że najmniejsze firmy nie będą już zobowiązane dokumentować transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak dla tych podatników, którzy nadal sporządzają dokumentacje, zmiany oznaczają więcej pracy. Przygotowanie się do sporządzenia dokumentacji w nowym kształcie powinno stać się dla nich jednym z priorytetów w tym roku. W nowej wersji dokumentację podatnicy będą sporządzać za 2017 r. To oznacza, że faktycznie należy ją ukończyć z początkiem 2018 r. Ale już w trakcie 2017 r. podatnicy powinni stworzyć procedury i zebrać dane, które ułatwią przygotowanie dokumentacji. Część z dokumentów

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.

 • Czy otrzymaną dywidendę stanowiącą przychód zwolniony trzeba wykazać w zeznaniu CIT-8

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Spółka akcyjna otrzymała dywidendę od polskiej spółki zależnej. Czy w sytuacji gdy są spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 updop, spółka akcyjna powinna wykazać ją w zeznaniu CIT-8? RADA Nie, dywidendy nie należy wkazywać w zeznaniu CIT-8, gdy są spełnione warunki zwolnienia wskazane w art. 22 ust.

 • Czy można skorzystać z niższej stawki CIT przy płaceniu zaliczek uproszczonych

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Nasza sp. z o.o. spełnia warunki do uznania za tzw. małego podatnika. Od kilku lat płacimy zaliczki uproszczone. Będziemy je płacić także w 2017 r. Czy w związku z tym, że za rok 2017 r. będziemy płacić podatek według stawki 15%, powinniśmy odpowiednio przeliczyć wielkość zaliczek płaconych w trakcie 2017 r.? RADA

 • Czy od opłaty za korzystanie z wirtualnego serwera trzeba pobierać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Spółka korzysta z usług zagranicznego kontrahenta, u którego przechowuje dane. Są one zabezpieczone na serwerach znajdujących się za granicą. Za zabezpieczenie i przechowywanie danych pobierana jest opłata zależna od wykorzystanego transferu i przestrzeni zajętej na internetowym dysku. Czy od takich płatności powinniśmy