do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć zakup licencji na program komputerowy?

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Kupiliśmy licencję na program komputerowy o wartości 4000 zł. Jak taki zakup należy rozliczyć w kosztach?

 • Czy rolnik sprzedający grunty rolne musi składać PIT-39?

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Rolnik sprzedał kilka hektarów ziemi wchodzącej w skład jego gospodarstwa rolnego. Osoba, która ją nabyła, również będzie prowadziła na tych gruntach działalność rolną. Czy w tej sytuacji sprzedawca musi wypełnić PIT-39?

 • Jak najkorzystniej obdarować pracowników na święta

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 04.11.2016

  Zbliża się okres świąteczny, a więc wielu pracodawców zaczyna myśleć o tym, jaki bonus z tej okazji zaproponować pracownikom. Z pewnością najczęściej będą to paczki żywnościowe lub z upominkami, bony, talony czy karty przedpłacone (pre-paid). Sposób ich rozliczenia w kontekście podatkowo-składkowym będzie uzależniony przede wszystkim od źródła ich sfinansowania.

 • Jaka kwota wolna od podatku w 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 04.11.2016

  Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w 2017 r. kwota wolna od podatku nie zmieni się. Nadal będzie wynosiła 3091 zł.

 • Kiedy w 2017 r. podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Podatnicy PIT prowadzący działy specjalne produkcji rolnej nie będą mogli rozliczać się na podstawie norm szacunkowych w 2017 r., jeśli będą zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości, czyli osiągną w 2016 r. przychody w wysokości 5 157 120 zł (równowartość 1 200 000 euro). W konsekwencji tego będą oni podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. 18 lub 32%) albo stawką liniową (19%).

 • Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2016 r. wpływa na inne obowiązki płatnika

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2016

  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP oraz opodatkowania są ograniczone w skali roku. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Natomiast brak bieżącej informacji o przekroczeniu podstawy wymiaru podatku lub składek ZUS zasadniczo zobowiązuje płatników do dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu.

 • Jak rozliczyć w pkpir korektę zawyżonej amortyzacji

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM W 2015 r. zawyżyłam amortyzację liniową, która była dokonywana miesięcznie. Zastosowałam za wysoką stawkę. Jak mam dokonać korekty tej amortyzacji w pkpir? Co z rozliczeniem rocznym za 2015 r.? RADA Korektę zawyżonych odpisów amortyzacyjnych powinna Pani rozliczyć w pkpir wstecz, w poszczególnych miesiącach 2015 r.

 • Czy wózek widłowy można amortyzować metodą degresywną

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Zakupiłem wózek widłowy z 2009 r. Czy mogę go amortyzować metodą degresywną, jeżeli nie jestem w stanie udowodnić, że ten wózek był użytkowany co najmniej 6 miesięcy? Nie mam książki serwisowej wózka ani oświadczenia sprzedawcy w tej sprawie. Co zrobić w takiej sytuacji? RADA Nabyty wózek widłowy może Pan

 • Czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych powiększają wartość początkową środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Buduję warsztat samochodowy. Inwestycja trwa już drugi rok. Wszystkie koszty z nią związane księguję na koncie środków trwałych w budowie. Obecnie jestem na etapie prac wykończeniowych. Czy wydatki związane z posianiem trawy, zakupem tkaniny pod krzewy, krzewów i drzewek, które będą posadzone na terenie wokół

 • Czy należy pobierać zaliczkę od wynagrodzenia zmarłego pracownika

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Na początku października zmarł jeden z moich pracowników. Czy od wynagrodzenia zmarłego wypłacanego członkom rodziny powinienem potrącić zaliczkę na podatek dochodowy? RADA Jeżeli wynagrodzenie po zmarłym pracowniku zostanie wypłacone jego małżonce oraz innym osobom uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej, będzie

 • Jak rozliczyć wydatek na wymianę dachu

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Dokonałem wymiany dachu w budynku stanowiącym mój środek trwały. Jak mam potraktować ten wydatek (około 11 000 zł)? Czy mam o ten koszt zwiększyć wartość początkową budynku? RADA Wydatek poniesiony na wymianę dachu może Pan zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie należy o niego zwiększać

 • Jakie skutki powoduje przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM W ewidencji środków trwałych mam samochód osobowy, który jeszcze nie jest w pełni zamortyzowany. Planuję przekazać go żonie do prywatnego użytku. Jak to zrobić? Czy należy to jakoś udokumentować? Co z dalszą amortyzacją? Co z VAT? RADA Przepisy updof nie nakładają na Pana obowiązku dokumentowania przekazania

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszt badania sprawozdania finansowego za 2016 r. poprzedzonego zaliczką

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM W listopadzie 2016 r. (przed rozpoczęciem inwentaryzacji) kierownik jednostki podpisał z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o zbadanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Zgodnie z zawartą umową jeszcze w listopadzie została wypłacona zaliczka. Ostateczna zapłata za usługę badania sprawozdania

 • Czy świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika w ramach programu dobrowolnych odejść są zwolnione z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  Spółka zwalnia pracowników. W ramach programu dobrowolnych odejść niektórzy z nich dostaną dodatkowe świadczenia pieniężne. Czy będą one objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Jakie koszty mogą być uwzględniane przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej otrzymała w spadku nieruchomość. Zamierza ją sprzedać. Jakie koszty może uwzględnić, sprzedając taką nieruchomość?

 • Czy program komputerowy można amortyzować metodą degresywną?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2016

  Zamierzam nabyć licencję na program komputerowy do obróbki grafiki. Czy mogę ją amortyzować metodą degresywną?

 • Skutki podatkowe instrumentów pochodnych

  Porada aktualna | data dodania: 13.10.2016

  Prokurent spółki zawarł ze spółką niezwiązane z pełnioną przez niego funkcją umowy pochodnego instrumentu finansowego. Umowy zostały zawarte w ramach programu, który ma na celu rozwój spółki, poprawę jej sytuacji finansowej. Na podstawie umów prokurentowi przyznane zostało warunkowe prawo do otrzymania od spółki w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego, którego wysokość uzależniona jest od zysku operacyjnego spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (dalej: „EBITDA”). Umowy zostały zawarte na poszczególne kwartały roku, a podstawą ustalenia wartości EBITDA jest kwartalny bilans i rachunek zysków i strat spółki zatwierdzony przez jej

 • Kto musi przejść na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-12-30 | data dodania: 13.10.2016

  O obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r., tak jak w latach ubiegłych, decyduje przekroczenie limitu przychodów 1 200 000 euro. Równowartość tego limitu wynosi 5 157 120 zł. Istotne jest, że dotyczy ona przychodów osiąganych w 2016 r.

 • Kiedy szczepienia ochronne nie stanowią dla pracowników przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2016

  Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych jest stosowanie wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – środków ograniczających stopień tego narażenia. We wskazanych okolicznościach pracodawca może realizować ten obowiązek, zlecając lub finansując pracownikom np. koszty szczepień przeciw grypie. Wówczas nie ustala im z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

 • Jak dokonać rozliczenia osoby współpracującej opodatkowanej ryczałtem oraz osoby opodatkowanej na zasadach ogólnych

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Od 1 listopada 2016 r. będziemy współpracować z dwiema osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Przedmiot prowadzonej przez te osoby działalności pokrywa się z przedmiotem zawartych z nami umów o współpracy. Wykonywane przez przedsiębiorców usługi są zwolnione z VAT. W 2016 r. osoby te nie były nigdzie

 • W jaki sposób zaewidencjonować w pkpir jednorazową amortyzację

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Zakupiłem w październiku samochód ciężarowy. Jeśli pojazd wprowadziłem do ewidencji środków trwałych w październiku, to czy mogę już w tym miesiącu dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? Jak dokonać wpisu do pkpir? RADA Jeżeli jest Pan uprawniony do jednorazowej amortyzacji, może Pan dokonać

 • Czy należy korygować PIT-11 za lata, w których do wynagrodzeń pracowniczych stosowano zawyżone koszty uzyskania przychodów

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Moja nowa księgowa stwierdziła, że w przypadku niektórych z moich pracowników mogło dojść do zaniżenia kwoty zaliczek na PIT za lata 2014–2015 na skutek stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Księgowa w dokumentacji nie odnalazła oświadczeń wszystkich pracowników, którym takie koszty

 • Jak rozliczyć wydatki na nabycie i zaadaptowanie kontenera na mieszkanie dla zatrudnionych obcokrajowców

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Prowadzę z kolegą spółkę cywilną. Zatrudniliśmy kilku obcokrajowców. Nabyliśmy kontener w celu zaadaptowania go na mieszkanie dla nich. Ponieśliśmy wydatki na wyposażenie (meble, kołdry, lampy) oraz na podłączenie wody i prądu. Czy wydatki te możemy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów oraz

 • Czy rodzic zatrudniający nianię pełni rolę płatnika w stosunku do wypłacanych jej świadczeń?

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  Rodzic samotnie wychowujący roczne dziecko chce zatrudnić nianię do opieki nad nim. Czy rodzic ten będzie miał obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot wypłacanych opiekunce?

 • Jak opodatkować odszkodowanie za nierówne traktowanie w pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2016

  Pracownica wygrała w sądzie proces ze swoim pracodawcą. Sąd uznał, że pracodawca naruszył zasady równego traktowania pracowników. Jak potraktować odszkodowanie, które zatrudniona otrzymała z tego tytułu?