do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Czy meble wchodzące w skład zestawu mogą być traktowane jako odrębne elementy wyposażenia?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Zamierzam kupić komplet mebli obejmujący duży stół i odpowiednią liczbę krzeseł. Czy każdy z elementów tego zestawu mogę potraktować jako element wyposażenia o wartości mniejszej niż 3500 zł? Należy uznać, że w przedstawionym przypadku wszystkie zakupione meble tworzące zestaw należy potraktować jako jeden

 • Czy PCC od wniesienia aportu do spółki osobowej może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Wspólnik wnosi aport do spółki osobowej. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy okazji tej transakcji może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Nie! Organy podatkowe potwierdzają, że po stronie wspólnika spółki osobowej, który wnosi aport, nie powstaje przychód. A skoro go nie ma, to nie ma

 • Czy świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach programu dobrowolnych odejść są zwolnione z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pracownik dostał od pracodawcy pieniądze w ramach programu dobrowolnych odejść. Czy świadczenie takie jest zwolnione z PIT? Nie. Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania bądź zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów

 • Czy odsetki zwrócone wraz z nadpłaconym VAT są przychodem podatnika?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Po korzystnym dla podatnika wyroku sądowym urząd skarbowy zwrócił mu nadpłacony VAT wraz z odsetkami. Jak należy podatkowo potraktować wypłatę tych odsetek? Otrzymane odsetki należy potraktować jako przychód podatnika. Korzysta on jednak ze zwolnienia podatkowego, ponieważ wolne od podatku dochodowego jest

 • Jak rozliczyć wydatki na transport oraz olej do maszyny wziętej w leasing operacyjny

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Problem Wziąłem wtryskarkę w leasing operacyjny. Nie jest jeszcze przyjęta do używania. Wcześniej poniosłem koszt jej transportu oraz zakupiłem i zalałem do niej olej za 5000 zł, aby ją uruchomić. Czy koszt transportu i oleju poniesiony przed oddaniem wtryskarki do używania jest inwestycją w obcy środek trwały i

 • Czy można zaliczyć do kosztów odsetki od kredytu i opłatę za ryzyko jego niespłacenia

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem             W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaciągnąłem kredyt. W skład miesięcznej raty wchodzi kwota kapitału (4500 zł), kwota odsetek (1800 zł) oraz kwota opłaty za ryzyko niespłacenia kredytu (600 zł). Czy odsetki oraz opłaty za ryzyko niespłacenia kredytu mogę zaliczać do kosztów

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 • Czy po stronie przedsiębiorcy przekształcanego w jednoosobową spółkę kapitałową powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (spółka z o.o.). Czy w wyniku takiego przekształcenia powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie zmienionego od początku 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 9 updof? Czy

 • Jak ustalić podstawę zaliczki podatkowej i składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Pracownik został oddelegowany do pracy w Wielkiej Brytanii od 5 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., pozostając przez cały ten okres objętym ubezpieczeniami w ZUS. Załóżmy, że w kwietniu wypracował następujące wynagrodzenie: - za czas pracy w Polsce: 514,48 zł brutto, - za czas pracy za granicą: 1224 GBP, co

 • Jak amortyzować dotychczasowy środek trwały wykorzystywany w nowej działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 10.04.2017

  Problem Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych mam wpisany lokal użytkowy. Wartość początkowa tego lokalu wynosi 600 000 zł. Lokal jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem 2,5% rocznej stawki amortyzacyjnej. W maju 2017 r. zamierzam zlikwidować tę działalność i

 • Jakie konsekwencje dla pracodawców ma sporządzenie za pracownika zeznania rocznego przez urząd skarbowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Od 15 marca 2017 r. osoby fizyczne mogą wnioskować do urzędu skarbowego o wypełnienie za nie rozliczenia rocznego PIT-37. Po raz pierwszy mogą skorzystać z tej możliwości podatnicy zobowiązani do złożenia rozliczenia rocznego za 2016 r. W wyniku tych zmian zlikwidowano obowiązek sporządzania przez płatników (w szczególności przez pracodawców) rocznych obliczeń podatku PIT-40.

 • Jak opodatkować nagrody w konkursie wypłacane osobom prowadzącym działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z o.o. i czasem organizujemy konkursy dla sprzedawców naszych kontrahentów. Sprzedawcy są pracownikami kontrahentów lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nagrody dla pracowników kontrahentów opodatkowujemy 10% zryczałtowanym podatkiem. Mamy jednak wątpliwości, jak powinniśmy opodatkować nagrody dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?

 • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Z okazji świąt Wielkiejnocy chcemy pod koniec marca 2017 r. obdarować pracowników naszej firmy kartami podarunkowymi przedpłaconymi z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu. Karty będą finansowane ze środków zfśs. Czy od przekazanych świadczeń powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek? Rozliczeń w tym zakresie będziemy dokonywać w kwietniu br., zgodnie z ustalonym w naszej firmie terminem płatności wynagrodzeń na 10. dzień miesiąca.

 • Czy zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, wypłacona ze środków obrotowych firmy, jest wyłączona z oskładkowania

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka wypłaciła jednemu z zatrudnionych pracowników zapomogę z tytułu jego długotrwałej choroby. Zapomoga została sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Czy kwota zapomogi powinna zostać oskładkowana?

 • Jak ustalić przychód z tytułu udostępniania zleceniobiorcom samochodów służbowych do celów prywatnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Pracownicy naszej firmy korzystają z samochodów służbowych również do celów prywatnych. Z tego tytułu otrzymują miesięczny zryczałtowany przychód w wysokości 250 zł albo 400 zł, w zależności od pojemności silnika. Z samochodów służbowych, w tym do celów prywatnych, będą też korzystać stale współpracujący z nami zleceniobiorcy. Przychód, który w związku z tym uzyskają, chcemy wycenić według tych samych zasad, które dotyczą pracowników. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

 • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy od pracownika oświadczenie o przekroczeniu w czerwcu 2016 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u innego płatnika. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o konieczności skorygowania u tego pracownika podstawy wymiaru tych składek w lipcu i naliczenia ich od kwoty wskazanej w zawiadomieniu. Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że w razie złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w wyniku którego powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty całości tego zadłużenia. Jako pracodawca chcemy jednak opłacić swoją część składek, zgodnie z zasadami ich finansowania wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń

 • Jak wykazać podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. ukraińskim zleceniobiorcom i pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Jesteśmy polskim pracodawcą zatrudniającym około 100 osób. W 2016 r. zatrudnialiśmy 2 obywateli Ukrainy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę. Od przychodów tych osób pobieraliśmy zaliczkę na podatek dochodowy według zasad właściwych dla polskich zleceniobiorców i pracowników. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Jakie formularze podatkowe powinniśmy sporządzić dla tych osób za 2016 r.?

 • Jak stosować nowe oświadczenie PIT-2 przy ustalaniu zaliczki na podatek w 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownik, który przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2, zasadniczo zapłaci niższy podatek od wynagrodzenia. Płatnik przy obliczaniu miesięcznego podatku zastosuje bowiem kwotę zmniejszającą zobowiązanie wobec fiskusa w wysokości 46,33 zł. Jeżeli jednak w 2017 r. przychody pracownika przekroczą I przedział skali podatkowej, tj. 85 528 zł, płatnik zaprzestanie naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Stanie się tak mimo braku zmiany stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia.

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Nowe przepisy wprowadziły możliwość wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, gdy zawiesi działalność na okres co najmniej sześciu miesięcy. Powstaje wówczas pytanie, czy podatnik może na zasadach ogólnych odliczać podatek naliczony z faktur np. za remont lokalu przeprowadzony w trakcie zawieszenia działalności i kiedy może to zrobić.

 • Czy biuro rachunkowe może składać deklaracje w formie papierowej

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Prowadzę niewielkie biuro rachunkowe. To moja dodatkowa działalność, gdyż pracuję w firmie na pełnym etacie jako księgowa. Mam kilku klientów, którym oprócz prowadzenia księgowości sporządzam wymagane przepisami deklaracje oraz informacje podatkowe. Żaden z moich klientów nie zatrudnia powyżej pięciu pracowników. Dokumenty wypełniam w programie księgowym i po wydrukowaniu wysyłam pocztą. Ze względu na niewielką liczbę tych dokumentów dotychczas nie korzystałam z możliwości składania ich drogą elektroniczną (również z powodu wysokich kosztów podpisu elektronicznego). Czy w 2016 r. będę mogła składać je w imieniu klientów w formie papierowej?

 • Jak obniżać dietę za podróż krajową

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Dietę za podróż służbową na terenie Polski należy pomniejszyć za każdy zapewniony pracownikowi w tym czasie posiłek. W ostatnich latach organy podatkowe dość konsekwentnie wskazują, że wartość tych posiłków podlega zwolnieniu podatkowemu tylko do wysokości diety lub jej części. Od nadwyżki jest należny podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Jak od 1 stycznia 2017 r. płatnicy i podatnicy powinni stosować nowe kwoty zmniejszające podatek

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Przez cały 2017 r. pracodawcy będą pobierać zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników na zasadach obowiązujących w 2016 r. Jednak w przypadku podatników, którzy spodziewają się w 2017 r. osiągać dochody przewyższające 85 528 zł lub złożą stosowne oświadczenie w tym zakresie, płatnicy nie będą uwzględniać przy pobieraniu zaliczki na podatek kwoty zmniejszającej podatek. Bez znaczenia pozostaje, że pracownicy ci mieli do niej prawo na podstawie oświadczenia PIT-2.

 • Jak ewidencjonować w pkpir usługi budowlane

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Rozpocząłem prowadzenie usług budowlanych. Będę je świadczył także dla podmiotów zagranicznych. W której kolumnie i kiedy mam ewidencjonować w pkpir tego rodzaju usługi? Na potrzeby świadczonych usług nabywam materiały budowlane. W której kolumnie i kiedy mam wpisywać ich zakup? RADA Usługi budowlane należy