do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ustalić w 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego od dostawy budynków

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2014

  Budujemy budynki na sprzedaż. 10 stycznia 2014 r. sprzedaliśmy kolejny budynek. Jego wydanie nastąpiło 12 stycznia 2014 r. W tym samym dniu nabywca przelał na nasze konto 50% ceny. Reszta będzie zapłacona w dwóch transzach: 25% ceny zostanie zapłacone do 6 lutego, pozostałe 25% do końca marca. Jak ustalić w 2014 r. obowiązek podatkowy od tej sprzedaży?

 • Kiedy po zmianach w 2014 r. wykazujemy udzielone pożyczki w deklaracji

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2014

  Powadzimy działalność w zakresie udzielania pożyczek. 3 stycznia 2014 r. udzieliliśmy pożyczki na dwa tygodnie. Termin płatności tej kwoty oraz odsetek upływa 17 stycznia 2014 r. Już dziś wiemy, że pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona z opóźnieniem, tj. 1 lutego 2014 r. Pożyczkobiorca (osoba fizyczna) tłumaczy się, że miał wypadek, w wyniku którego trafił do szpitala i nie będzie mógł w terminie dokonać spłaty. Jednak zdeklarował się, że spłaci pożyczkę 1 lutego br. Kiedy powinniśmy wykazać udzieloną pożyczkę w deklaracji – w styczniu czy w lutym 2014 r.?

 • Czy w 2014 r. zawsze należy dokumentować fakturą sprzedaż na rzecz konsumentów

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2014

  Od Nowego Roku zmieniły się zasady wystawiania faktur. Czy to prawda, że teraz trzeba wystawiać faktury dla wszystkich klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej? Prowadzę działalność opodatkowaną VAT.

 • Czy jest opodatkowane VAT przeniesienie własności nieruchomości w zamian za umorzenie pożyczki

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Jestem jednym z dwóch wspólników spółki z o.o. Udzieliłem spółce pożyczki. Żeby nie spłacać pożyczki, spółka chce w zamian przenieść na mnie własność zabudowanej nieruchomości. Nieruchomość ta została wniesiona aportem do spółki. Czy ta transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

 • Jak przeliczyć kwotę należności i wystawić fakturę, gdy zapłaty dokonano w walucie obcej na rachunek „złotówkowy” sprzedawcy

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Prowadzimy sklep internetowy i otrzymaliśmy od klientki z Niemiec (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) zamówienie na dostawę towarów, a następnie przedpłatę w euro. Ponieważ nie posiadamy konta walutowego, tylko złotówkowe, bank przeliczył nam tę kwotę na złotówki. Teraz będziemy klientce wystawiać fakturę końcową (nie zaliczkową) w złotówkach. Czy wystawiając fakturę w złotówkach, dla celów VAT mogę przyjąć kwotę przeliczoną po kursie przez bank, czy muszę wystawić fakturę w złotówkach i przyjąć kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? Po jakim kursie powinnam przeliczyć przychód dla celów podatku dochodowego?

 • Badania psychologiczne potwierdzające uprawnienia pracownicze nie powinny być obciążone VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  NSA uznał, że badania psychologiczne pracowników wykonywane w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych i potwierdzające prawo do wykonywania zawodu powinny być zwolnione z VAT – patrz „Badania psychologiczne wykonywane w ramach badań lekarskich pracowników są zwolnione z VAT”.

 • Można będzie odliczyć 100% VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Rada UE wydała decyzję w sprawie VAT od samochodów. Wynika z niej, że polscy podatnicy uzyskają prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od nabytych samochodów, jeżeli będą one wykorzystywane wyłącznie w działalności opodatkowanej podatnika. Uzyskają też prawo do odliczenia VAT naliczonego od paliwa nabywanego do pojazdów

 • Bilans. Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo różnice inwentaryzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym w formie sp. z o.o. Na ostatni dzień roku obrotowego sporządza inwentaryzację zapasów, tj. wyrobów gotowych i materiałów. Ewidencja zapasów prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a magazyn zapasów znajduje się w wyodrębnionym budynku, strzeżonym, z dostępem tylko dla osób upoważnionych, odpowiedzialnych materialnie za powierzony magazyn. Jak często spółka zobowiązana jest do sporządzania inwentaryzacji zapasów? W jaki sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice inwentaryzacyjne? W jaki sposób rozliczyć (zaksięgować) powstałe podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne?

 • Czy faktura wystawiona w 2014 r. osobie fizycznej musi zawierać NIP

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  W treści przepisów o fakturach, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., nie znalazłem wyłączenia z obowiązku podawania na fakturach numeru NIP nabywcy, w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną. Chodzi mi o faktury na dostawę wody. Czy to oznacza, że faktury wystawiane osobom fizycznym, np. za dostawę wody, muszą zawierać numer NIP nabywcy?

 • Czy podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne wspólnie z małżonkiem jest podatnikiem z tytułu działalności rolniczej

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Czy małżonek rolnika ryczałtowego prowadzący działalność gospodarczą pozarolniczą i będący czynnym podatnikiem VAT staje się też podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego? W zakresie swej działalności małżonek rolnika ryczałtowego ma m.in. usługi dla rolnictwa.

 • Czy przekazanie próbek kontrahentowi spoza Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Przesłaliśmy próbki do kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Próbki zostały odprawione przez urząd celny, posiadamy komunikat IE-599. Na zgłoszeniu celnym jest napisane, że towar jest przekazywany bezpłatnie. W rzeczywistości jednak na próbki została wystawiona faktura pro forma po symbolicznej cenie 0,10 euro za sztukę towaru. Klient fakturę tę opłacił. Czy wystawiając fakturę dokumentującą przekazanie próbek, powinniśmy zastosować stawkę 0% czy 23%?

 • Jak rozliczyć i zaewidencjonować wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w VAT i w pkpir

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 03.01.2014

  Prowadzimy sklep i jesteśmy podatnikami VAT. Zamówiliśmy u niemieckiego kontrahenta towar handlowy, który w tym samym miesiącu sprzedaliśmy naszemu klientowi. Wraz z towarem otrzymaliśmy rachunek na kwotę 2230,00 zł bez VAT. Klientowi naliczyliśmy 23% VAT i 10% marży. Było to nasze pierwsze takie zamówienie i sprzedaż. Jak mamy zaksięgować to w pkpir i jak rozliczyć w deklaracji VAT-7? W jakie rubryki jakie kwoty wpisać? Jeżeli będzie to jednorazowa sprzedaż, czy jesteśmy zobowiązani do złożenia informacji VAT-UE?

 • Czy można odliczyć VAT z faktury przedstawionej przez pracownika za wydanie karty kierowcy

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Pracownik kupił kartę kierowcy i przedstawił fakturę firmie w celu refundacji. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość odliczenia VAT przez firmę z tej faktury? Czy poniesiony koszt można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

 • Czy utrata prawa do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych oznacza obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Od ubiegłego roku prowadzę sklep z łożyskami. Przychody opodatkowuję ryczałtem według stawki 3%. Nie jestem czynnym podatnikiem VAT, większość sprzedaży jest na rachunek. Czy po przekroczeniu kwoty 20 000 zł przy sprzedaży osobom prywatnym będę musiał wprowadzić kasę fiskalną i przejść na VAT? Moja sprzedaż ogółem nie przekroczyła w 2013 r. 150 000 zł.

 • Czy wydanie prywatnego samochodu za zwolnienie z długu podlega VAT

  Porada aktualna do dnia 2014-03-31 | data dodania: 03.01.2014

  Bank udzielił mi pożyczki. Od jakiegoś czasu mam problem z jej spłatą. Bank zaproponował przejęcie mojego samochodu za dług. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli nie prowadzę działalności gospodarczej i nie jestem podatnikiem VAT?

 • Czy w 2014 r. można wystawiać faktury wewnętrzne

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Od 1 stycznia 2014 r. uchylono art. 106 ust. 7 ustawy o VAT umożliwiający podatnikom dokumentowanie określonych w nim czynności za pomocą faktur wewnętrznych. Wprowadzone zmiany były konieczne ze względu na fakt, że regulacje prawa unijnego nie przewidują, by państwa członkowskie mogły wymagać wystawiania tego rodzaju faktur. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy uchylenie przepisów w tym zakresie oznacza całkowity zakaz wystawiania po 1 stycznia 2014 r. faktur wewnętrznych.

 • Można zmniejszyć koszty wystawiania faktur

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy mogą ograniczyć koszty wystawiania faktur. Jedną fakturą można dokumentować wszelkie wykonane w danym miesiącu dla danego kontrahenta operacje. Nie będzie też obowiązku wystawiania faktur dokumentujących czynności zwolnione z VAT – patrz „Plusy i minusy zmian w VAT obowiązujących od 1

 • Przywrócono możliwość odliczania pełnego VAT od samochodów „z kratką”

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy nabywający samochody inne niż osobowe, które mają określoną w przepisach liczbę siedzeń i ładowność, mogą odliczać pełny VAT. Pełne prawo do odliczenia podatnicy mogą realizować również w przypadku leasingu i dzierżawy takich samochodów – patrz „Odliczenie VAT od samochodów

 • Kiedy VAT od zakupu stali rozlicza nabywca

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 31.12.2013

  Mam fakturę z listopada 2013 r. za zakup towaru handlowego – stali (m.in. pręty stalowe). Zarówno ja, jak i sprzedawca jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. Jak mam rozliczyć takie nabycie, jeżeli na fakturze nie ma VAT?

 • Czy zaprzestanie w trakcie roku wykonywania czynności zwolnionych uprawnia do pełnego odliczania VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2013

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi zarówno opodatkowane VAT, jak i zwolnione. W 2013 r. odliczała VAT od zakupów na podstawie proporcji ustalonej z naczelnikiem urzędu skarbowego. Czy osoba ta musi na początku 2014 r. dokonać korekty odliczonego VAT? Czy jeżeli od marca 2014 r. przestanie świadczyć usługi zwolnione z VAT, to może od całości zakupów odliczać VAT?

 • Czy można uzyskać przyspieszony zwrot VAT, gdy część podatku naliczonego wynikająca z przeniesienia z poprzedniego miesiąca nie została zapłacona

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 28.12.2013

  W deklaracji VAT-7 za grudzień 2013 r. wykażemy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Ponieważ wszystkie faktury dokumentujące nabycia towarów i usług, ujęte w deklaracji za grudzień 2013 r., zostały już zapłacone, zamierzamy wystąpić z wnioskiem o zwrot różnicy VAT w terminie 25 dni. Jednak kwota do zwrotu wynika również częściowo z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przeniesionej z poprzedniego miesiąca. Czy w takiej sytuacji warunek zapłaty należności z faktur będzie dotyczył również listopada 2013 r.? W deklaracji VAT-7 za listopad 2013 r. mamy bowiem ujętych kilka faktur, których jeszcze nie zapłaciliśmy, i nie wiemy, jak wpłynie to na możliwość uzyskania zwrotu w przyspieszonym terminie. Czy VAT wynikający z niezapłaconych faktur moglibyśmy

 • W jakim terminie odliczamy VAT z faktur za energię elektryczną w 2014 r.

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2013

  Faktura za energię elektryczną zostanie wystawiona 2 lutego 2014 r. z terminem płatności upływającym 20 marca 2014 r. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie w tej sytuacji w lutym 2014 r. Kiedy powstanie prawo do odliczenia z takiej faktury? Czy gdyby kontrahent otrzymał fakturę w lutym, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstałoby u niego już w lutym?

 • Kiedy w 2014 r. powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw wysyłkowych towarów

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2013

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wysyłam towar za pośrednictwem kuriera lub poczty. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od takich dostaw?

 • Czy można anulować fakturę wysłaną razem z towarem

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 28.12.2013

  Nasza firma rozpoczęła akcję promocyjną. Polega ona na tym, że do klientów, którzy kupili w naszym wydawnictwie książki danego autora, wysyłamy kolejne nowości tego autora, gdy tylko ukażą się na rynku. Do książki jest dołączana faktura. Zdarza się jednak, że i paczka, i faktura wraca do nas, bo klient odmówił przyjęcia. Czy takie faktury możemy anulować? Nie zdążyliśmy wykazać ich w rejestrze sprzedaży.