do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak ewidencjonować transakcje wymiany walut

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kantor wymiany walut. Ponadto spółka prowadzi działalność opodatkowaną, w związku z czym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7. Jakie kwoty należy wykazać dla celów CIT, jeżeli, przykładowo, w miesiącu łączna kwota uzyskana ze sprzedaży walut wyniosła 4 000 000

 • Kiedy podatnik powinien zainstalować kasę, gdy pierwszą usługę wykonał w ubiegłym roku

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Od dwóch lat prowadzę działalność, świadcząc w jej ramach usługi medyczne (jestem lekarzem). Do tej pory nie musiałem rejestrować sprzedaży w kasie z uwagi na obsługiwanie wyłącznie podmiotów gospodarczych (byłem zatrudniany przez przychodnie). W grudniu 2016 r. wykonałem pierwszą czynność na rzecz pacjenta, który

 • Jak uzyskać przyspieszony zwrot VAT – po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Jedną z metod realizacji zasady neutralności VAT jest uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub odpowiednio podatku naliczonego. Zwrot można otrzymać w terminie podstawowym (60 dni) lub przyspieszonym (25 dni) od dnia złożenia deklaracji VAT. W praktyce spory występują najczęściej wówczas, gdy podatnik wnioskuje o zwrot w skróconym, 25-dniowym terminie. Już w poprzednim stanie prawnym podatnicy musieli spełnić „szczególne” warunki dla otrzymania takiego zwrotu. Obecnie poprzeczka została postawiona przez ustawodawcę jeszcze wyżej.

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • Jak rozliczyć i korygować rozliczenia VAT błędnie zafakturowanej dostawy objętej odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  W przypadku transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego tzw. „odwrotnym obciążeniem” często dochodzi do pomyłek w rozliczeniach i dokumentacji. W przypadku tego rodzaju sprzętu transakcje te są rozliczane i fakturowane na zasadach ogólnych (do wartości 20 tys. zł netto) albo – gdy ich wartość przekracza 20 tys. zł netto – na zasadzie odwrotnego obciążenia. W artykule przedstawiamy zasady korygowania faktur i rozliczeń transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego odwrotnym obciążeniem, która została błędnie udokumentowana fakturą „zwykłą”, podczas gdy powinna być udokumentowana fakturą bez kwoty podatku, oznaczoną słowami „odwrotne obciążenie”.

 • Kiedy mały podatnik nie może stosować metody kasowej

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Czy przy eksporcie i imporcie towarów oraz przy imporcie usług ma zastosowanie metoda kasowa rozliczania VAT? W ustawie o VAT znalazłam przepis, w którym jest określone, że nie stosuje się metody kasowej przy WDT i WNT, jednak nic na temat importu, eksportu. Proszę o informacje, czy są jeszcze inne „sytuacje”,

 • Jakie są zasady karania sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT powróciło tzw. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Takie zobowiązanie może być na podatnika nałożone przede wszystkim w przypadkach, gdy zaniża on lub nie wpłaca należnego VAT, ale nie tylko. W artykule przedstawiamy listę przypadków, w których podatnik może zostać w ten sposób ukarany, oraz zasady wymierzania tej sankcji, która może wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT.

 • Jak przeprowadzić korektę roczną odliczonego VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji, są zobowiązani do dokonania rocznej korekty VAT naliczonego w pierwszej deklaracji składanej za dany rok. Informujemy, jakie obowiązki z tego tytułu ciążą na podatniku i jak krok po kroku dokonać prawidłowych obliczeń.

 • Czy można odliczyć VAT z faktury, która nie zawiera numeru rejestracyjnego samochodu?

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Podatniczka otrzymała fakturę za nabycie paliwa do samochodu wykorzystywanego w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Czy podatniczka może odliczyć VAT z takiej faktury, jeżeli nie ma na niej numeru rejestracyjnego samochodu?

 • Jak w 2017 r. uzyskać zwrot VAT

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od rozliczenia za styczeń 2017 r. zmieniły się zasady uzyskiwania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto organy podatkowe otrzymały możliwość kontroli kontrahentów podatnika w ramach czynności sprawdzających. Natomiast naczelnik urzędu skarbowego, po zmianach, musi przedłużyć termin zwrotu na żądanie innych organów, np. CBA, ABW. Pozostałe zasady zwrotu nie zostały zmienione.

 • Kiedy do usług montażu budowlanego ma zastosowanie odwrotne obciążenie

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Firma zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych PKD 25.11.Z i ich montażem przy wznoszeniu obiektów budowlanych. Na całość były wystawiane faktury VAT. Do tej pory uznawano, że roboty montażowe wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami są klasyfikowane tam, gdzie jest klasyfikowany wyrób (25.11). Czy od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się coś w tym zagadnieniu? Często produkcja konstrukcji i ich montaż są wykonywane w ramach podwykonawstwa. Czy nadal można stosować 23% czy odwrotne obciążenie?

 • Czy świadcząc usługi medyczne zawsze trzeba mieć kasę rejestrującą

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Lekarze lub lekarze dentyści nie muszą posiadać kas rejestrujących tylko wtedy, gdy ma zastosowanie jedno z istniejących od 1 stycznia 2017 r. wyłączeń z bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania usług w zakresie opieki medycznej. Nadal bezwzględny obowiązek ewidencjonowania nie dotyczy sytuacji, gdy usługi medyczne są świadczone np. przez przychodnie i szpitale.

 • Jak opodatkować usługi dowozu dzieci do szkół świadczone na zlecenie gminy

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Gmina zleca utworzonemu przez siebie zakładowi budżetowemu dowóz dzieci do publicznej szkoły podstawowej. Czy zakład budżetowy powinien naliczać VAT na wystawianych gminie fakturach? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Jak po centralizacji VAT rozliczać wynajem pomieszczeń przez szkołę

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Szkoła powiatowa wynajmuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pomieszczenie na sklepik szkolny z artykułami spożywczymi i papierniczymi. Dochody z tego tytułu w 80% otrzymuje powiat, a w 20% szkoła. Jak po centralizacji rozliczać VAT?

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Kupujemy towar w Niemczech. Przed dostawą wpłacamy 100% zaliczki. Nasz niemiecki kontrahent wystawia wyłącznie fakturę zaliczkową, którą rozliczamy w dacie wystawienia. Czy postępujemy prawidłowo? Czy brak faktury dokumentującej dostawę pozbawia prawa do odliczenia VAT?

 • Jak rozliczyć WNT, gdy kontrahent po dokonaniu korekty ponownie wystawił fakturę

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  W listopadzie 2016 r. kontrahent wystawił nam fakturę z niemieckim VAT. W listopadzie otrzymaliśmy też towar. W lutym 2017 r. kontrahent skorygował fakturę listopadową (do zera) i wystawił z datą lutową nową fakturę, tyle że bez VAT. Kiedy powinniśmy pomniejszyć VAT – czy „wracać” do listopada czy w lutym? Czy musimy ustalać obowiązek podatkowy według nowych zasad?

 • Kiedy można odliczyć VAT z paragonu

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów dostarcza mi na mniejsze kwoty paragony. Czy mogę odliczać z nich VAT? Czy paragon można uznać za fakturę uproszczoną i odliczać VAT? Jeden z dostarczonych paragonów ma dopisany odręcznie numer NIP tej osoby. Czy z takiego paragonu też można odliczyć VAT?

 • Czy w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy zwrócić ulgę z tytułu zakupu kasy

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  W lutym 2015 r. podatnik skorzystał z ulgi na zakup kasy, natomiast 20 stycznia 2017 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy podatnik musi zwrócić ulgę na zakup kasy?

 • Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej wiąże się z obowiązkiem opodatkowania VAT towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Z chwilą rozwiązania taka spółka traci status podatnika VAT. Pomimo likwidacji spółki jej byłym wspólnikom przysługują określone prawa związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Są m.in. uprawnieni do otrzymania zwrotu różnicy VAT wynikającej ze złożonych deklaracji. Mogą również składać deklaracje korygujące oraz występować o zwrot nadpłaty podatku na podstawie sporządzonych korekt.

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Nowe przepisy wprowadziły możliwość wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, gdy zawiesi działalność na okres co najmniej sześciu miesięcy. Powstaje wówczas pytanie, czy podatnik może na zasadach ogólnych odliczać podatek naliczony z faktur np. za remont lokalu przeprowadzony w trakcie zawieszenia działalności i kiedy może to zrobić.

 • Czy po zmianie formy działalności gospodarczej należy zwrócić ulgę na zakup kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących przysługuje prawo do ulgi na zakup kasy w wysokości 90% kwoty netto, nie więcej jednak niż 700 zł. W określonych przypadkach podatnik może utracić prawo do tej ulgi. W konsekwencji będzie obowiązany do zwrotu odliczonej kwoty. Jedną z przesłanek utraty ulgi jest zaprzestanie używania kasy rejestrującej w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Problem powstaje, gdy podatnik nie likwiduje działalności gospodarczej, lecz zmienia jej formę. Jeśli następuje sukcesja podatkowa, obowiązku zwrotu nie będzie, gdy kasa będzie nadal używana. Nowa spółka nie skorzysta już jednak z ulgi na zakup kasy.

 • Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług, a tym samym miejsce ich opodatkowania w przypadku usług związanych z nieruchomościami. Ustalenie tego w praktyce sprawia wiele problemów, dlatego ustawodawca unijny postanowił doprecyzować te regulacje. Z dniem 1 stycznia 2017 r. do rozporządzenia 282/2011 został dodany art. 31a. Rozporządzenie unijne obowiązuje wprost również polskich podatników.

 • Czy faktura z NIP kupującego może być uznana za fakturę uproszczoną?

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Klientka kupiła w sklepie towar za 200 zł. Na jej żądanie sprzedawca wprowadził do wystawianego paragonu jej NIP. Klientka żąda jednak wystawienia zwykłej faktury. Czy sprzedawca ma obowiązek ją sporządzić?

 • Kiedy podatnik nie ma prawa do rozliczenia kwartalnego?

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Firma chce się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Ma zamiar wybrać rozliczanie kwartalne. Czy ma do tego prawo?

 • Jak dokumentować udzieloną pożyczkę?

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Firma udzieliła kontrahentowi pożyczki. Czy w takim przypadku należy ją obowiązkowo udokumentować fakturą?