do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy trzeba sporządzić raport fiskalny w przypadku braku sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze usług, które w większości ewidencjonuję na kasie. Jestem podatnikiem VAT. Specyfika oraz sezonowy charakter mojej działalności gospodarczej powoduje jednak, że zdarzają się miesiące, w których realizuję tylko jedną usługę, a nawet takie, w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 • Czy w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej wystąpi podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownicy naszej spółki z o.o. często wyjeżdżają do Hiszpanii w ramach podróży służbowej. Na miejsce przylatują samolotem, ale po terenie Hiszpanii jeżdżą samochodami, które nasza spółka wynajmuje od powiązanej z nią kapitałowo spółki hiszpańskiej. Czy od wynagrodzenia za ten wynajem powinniśmy naliczać

 • Jaką stawkę podatku od nieruchomości stosować dla budynków mieszkalnych

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

    Problem Spółka jawna zakupiła budynki mieszkalne, które są wprowadzone do majątku trwałego spółki, w związku z tym wszelkie koszty dotyczące tych budynków są kosztami uzyskania przychodu. Jaką stawką podatku od nieruchomości powinny być one opodatkowane? Czy stawką właściwą dla budynków mieszkalnych, czy stawką

 • Czy należy pobrać zaliczkę od elektronicznych kart rabatowych przekazanych pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

 • Czy po stronie przedsiębiorcy przekształcanego w jednoosobową spółkę kapitałową powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

 • Czy kopia karnetu TIR uprawnia do zastosowania stawki 0% do eksportu towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2017

  Problem Klient spoza UE odebrał od nas towar. Następnie z Niemiec wysłał go na karnecie TIR do swojego kraju poza UE. Jakie dokumenty musimy posiadać, żeby potwierdzić wywóz i zastosować stawkę 0% do eksportu. Czy wystarczy kopia karnetu TIR otrzymana e-mailem od klienta? Rada Tak, dokumentem uprawniającym do zastosowania

 • W jakiej formie złożyć zaległe deklaracje VAT-7 dotyczące lat ubiegłych

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  Problem Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek wysyłania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej. Czy jeżeli nie złożyliśmy deklaracji VAT-7 za poprzednie lata, to mamy obowiązek wysłać je elektronicznie, a czynny żal w formie papierowej? Czy też wzorem lat ubiegłych deklaracje VAT-7 oraz czynny żal powinniśmy złożyć w formie

 • Jak ustalić podstawę zaliczki podatkowej i składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Pracownik został oddelegowany do pracy w Wielkiej Brytanii od 5 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., pozostając przez cały ten okres objętym ubezpieczeniami w ZUS. Załóżmy, że w kwietniu wypracował następujące wynagrodzenie: - za czas pracy w Polsce: 514,48 zł brutto, - za czas pracy za granicą: 1224 GBP, co

 • Czy gmina, wnosząc aportem grunt do utworzonej spółki, musi rozliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem Powstała spółka z o.o. Jej jedynym wspólnikiem (posiadającym 100% udziałów) jest gmina, która na pokrycie kapitału zakładowego wniosła grunt i pieniądze. Czy od aportu należy naliczyć VAT? Rada Tak, jeżeli jest to teren budowlany w rozumieniu przepisów VAT, trzeba naliczyć VAT. W przeciwnym

 • Czy usługi prawne świadczone on-line trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem W 2017 r. rozpocząłem działalność w zakresie usług prawniczych – posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Oprócz obsługi kilku stałych klientów biznesowych prowadzę również portal internetowy, za pośrednictwem którego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące

 • Jak ustalić limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem 15 maja 2016 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia drobnych usług stolarskich dla osób prywatnych . Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W lutym 2017 r. rozszerzyłem działalność o usługi remontowe. W jaki sposób

 • Jak zaksięgować wydatki na kurs językowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem Spółka współfinansuje kurs nauki języka angielskiego niektórym pracownikom, którzy mają (lub mogą mieć) styczność z podmiotami zagranicznymi. Faktura jest wystawiana w całości na firmę, ale pracownik pokrywa 40% kosztu szkolenia. Jak ująć takie opłacenie kursu językowego w księgach

 • Czy dostawę do innego kraju UE towarów, które były wcześniej importowane do Polski, można rozliczyć jak WDT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  PROBLEM Nabywamy towary produkowane na Ukrainie. Następnie towary są odsprzedawane kontrahentom z UE. Towary są transportowane przez ukraińskiego przewoźnika z ukraińskiej fabryki na granicę ukraińsko-polską i importowane przez nas. Po dokonaniu odprawy importowej towary, bez ich rozładowywania, tym samym środkiem transportu, przez

 • Kiedy podwykonawstwo robót budowlanych powoduje obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Generalny wykonawca na zlecenie inwestora buduje kamienicę. Wykonanie robót hydraulicznych generalny wykonawca zleca innej firmie. Czy ta firma powinna się opodatkować zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia?

 • Kiedy import towarów o małej wartości może być objęty zwolnieniem z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Zamierzam importować drobny sprzęt AGD z kraju spoza Unii Europejskiej. Towar będę zamawiał u dostawców przez Internet i otrzymywał pocztą. Wartość jednej przesyłki nie będzie przekraczała równowartości 35 euro. Czy import tych towarów będzie objęty zwolnieniem z VAT? Rada Nie, import towarów

 • Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć materiałów do produkcji

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Firma jednoosobowa zgłoszona do VAT UE produkuje element budowlany i sprzedaje dla klienta w Niemczech. Materiały niezbędne do produkcji kupuje na terytorium Czech. Od sprzedaży nie odprowadza podatku, ponieważ wystawia fakturę ze stawką 0%. Natomiast od towarów zakupionych na poczet produkcji musi odprowadzić podatek na

 • Czy z tytułu nabycia usługi celnej od zagranicznej agencji należy rozpoznać import usług

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Czy fakturę wystawioną przez niemiecką agencję celną za wykonane usługi związane z odprawą towarów należy rozliczyć jako import usług? Rada Tak, w przedstawionej sytuacji należy rozpoznać import usługi celnej opodatkowany VAT według stawki 23%. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Podatnikami VAT z

 • Kiedy wynajem maszyn i sprzętu jest objęty odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Czy wynajem podnośnika z operatorem podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia? Usługa jest wykonywana przez podwykonawcę dla podatnika VAT czynnego. Jak należy rozliczyć taką usługę?   Rada W przedstawionej w pytaniu sytuacji VAT powinien rozliczyć nabywca usługi w ramach mechanizmu odwrotnego

 • Czy w limicie zwolnienia podmiotowego uwzględniać konsultacje lekarskie dla ubezpieczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Jestem współwłaścicielką NZOZ prowadzonego w formie spółki cywilnej. Spółka obecnie nie jest czynnym podatnikiem VAT. Na bieżąco monitoruję jednak kwotę przychodów, aby w odpowiednim momencie zgłosić spółkę do VAT. Czy do przychodów opodatkowanych VAT powinnam zaliczyć również

 • Czy pożyczki udzielane pracownikom w ramach programu pożyczkowego są opodatkowane PCC

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W spółce funkcjonuje program pożyczkowy, którego celem jest wzmocnienie lojalności pracowników. W jego ramach spółka na uzasadniony pisemny wniosek pracownika może udzielić mu nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej. Warunki uzyskania pożyczki w ramach programu pożyczkowego są takie same dla wszystkich pracowników.

 • Kiedy zaewidencjonować w pkpir zaległe faktury za nabyty towar

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Na początku kwietnia 2017 r. jeden z klientów mojego biura rachunkowego przyniósł mi kilka faktur za zakup towarów handlowych. Zakupu tych towarów dokonał we wrześniu oraz w październiku 2016 r. Kiedy powinienem je wpisać do pkpir? Czy mam się cofnąć do 2016 r.? Czy może powinienem je wpisać do pkpir na bieżąco, tj.

 • Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – zamierza wynajmować mieszkanie na cele mieszkaniowe. Przychody uzyskiwane z najmu będzie opodatkowywał według skali podatkowej. Czy mój klient może to mieszkanie amortyzować z zastosowaniem

 • Czy członek zarządu uzyskuje przychód z tytułu udostępniania mu mieszkania służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Siedzibą spółki jest Wrocław. Z uwagi na fakt, że jeden z powołanych członków zarządu posiada miejsce zamieszkania w innej odległej miejscowości, a wymagana jest od niego pełna dyspozycyjność, spółka wynajęła mu we Wrocławiu mieszkanie służbowe. Z tytułu najmu mieszkania spółka poniesie o wiele mniejsze koszty