do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy należy wystawić świadectwo pracy za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 marca do 31 maja 2016 r. Po tej umowie podpisaliśmy z nim umowę na czas określony do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzonymi w związku ze zmianami w wydawaniu świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r., pracodawcy mają czas na wystawienie świadectw pracy za zakończone przed zmianą przepisów umowy terminowe do 30 czerwca 2017 r. Czy powinniśmy wystawić pracownikowi świadectwo pracy za zakończoną umowę na okres próbny?

 • Jak uchylić regulamin pracy po zmianie przepisów

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2017

  Pracodawca, który chce zlikwidować regulamin pracy, gdyż zatrudnia mniej niż 50 pracowników, musi przejść taką samą procedurę jak przy jego wprowadzaniu. Jeśli działają u niego związki zawodowe, musi z nimi ustalić uchylenie regulaminu pracy. Jeżeli natomiast w firmie nie ma organizacji związkowych, pracodawca może samodzielnie uchylić regulamin pracy.

 • Jakie konsekwencje powoduje naruszenie przepisów o płacy minimalnej przysługującej pracującym na zlecenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę utraciła charakter aktu prawnego obejmującego sprawy wyłącznie z zakresu prawa pracy i weszła w obszar dotychczas regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian na podmioty zatrudniające zleceniobiorców i samozatrudnionych został nałożony przede wszystkim obowiązek zapewnienia tym osobom minimalnej stawki godzinowej. Jego realizacja ma być egzekwowana przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, które zapowiadają liczne kontrole w tym zakresie.

 • Jakie zmiany w zakresie stosunków pracy wprowadza reforma oświaty

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 września 2017 r. nastąpi reforma oświaty, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej. W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół ustawodawca wprowadził rozwiązania uelastyczniające realizację polityki kadrowej. W ich wyniku 1 września 2017 r. w stan nieczynny zostaną przeniesieni nauczyciele gimnazjów zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w świadectwie pracy są odrębne rubryki, w których trzeba podać informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim. Ponadto należy wskazać dane o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, jeżeli obniżył wymiar etatu w czasie, kiedy był uprawniony do urlopu wychowawczego. To najważniejsze zmiany, jakie dotyczą wypełniania świadectwa pracy.

 • Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma zmiana regulaminu wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Zmiana zasad przyznawania pracownikom różnych składników wynagrodzenia może spowodować obowiązek ustalenia nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych lub przeliczenia już ustalonej podstawy w trakcie pobierania zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą zrezygnować z tworzenia regulaminu wynagradzania. Jeśli tak zrobią, wpłynie to również na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.

 • Jak zmieni się ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od 1 października 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Do 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Następnie – od 1 stycznia 2013 r. – zaczął stopniowo wzrastać tak, aby docelowo osiągnąć 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jednak od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do poprzedniego, tj. krótszego, wieku emerytalnego. Spowoduje to pewne perturbacje w związku ze szczególną ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym. W wyniku wejścia w życie reformy emerytalnej ochrona przedemerytalna niektórych pracowników nie będzie wprawdzie ani krótsza, ani dłuższa niż dotychczasowe 4 lata, ale część pracowników będzie podlegała tej ochronie także po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego.

 • Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego zmianę, zgodnie z którą jeżeli koniec terminu dokonania czynności przypada na sobotę, termin upływa najbliższego dnia powszedniego po sobocie. Dotychczas sobota nie powodowała przesunięcia terminów. Ta regulacja ma zastosowanie również do niektórych terminów pracowniczych, ponieważ przepisy prawa pracy w większości przypadków nie wskazują sposobu liczenia terminów. Wówczas należy posiłkowo stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Wydawanie i prostowanie świadectw pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  1. Wydawanie świadectw pracy Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Poniżej przedstawiamy procedurę wystawiania świadectw pracy po zmianach przepisów. Zasady wydawania świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r. Przykład Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od 1 stycznia do

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane do wynagrodzeń pracowników dłużników. Są one konsekwencją podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 zł. Ponadto 1 marca i 1 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady potrącania z zasiłków przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom, polegające na zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń.

 • Co zmieniło się w wypełnianiu świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pracy zawiera specjalne rubryki, w których należy zamieścić informacje o wykorzystanym urlopie ojcowskim, rodzicielskim i okresach ochrony, jaka przysługuje pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego, którzy skorzystali z obniżonego wymiaru czasu pracy. To najważniejsze zmiany dotyczące wypełniania świadectw pracy.

 • Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorców po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy muszą stosować minimalną stawkę godzinową w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł brutto za godzinę. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki.

 • Komu i w jaki sposób zapewnić w umowie cywilnoprawnej minimalną stawkę godzinową

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie za godzinę pracy zleceniobiorcy oraz osoby świadczącej usługi nie może być niższe niż 13 zł brutto. Stawka ta dotyczy nie tylko umów zawieranych po tej dacie, ale również umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r. i trwających w tym dniu. W przypadku powierzenia przez zleceniobiorcę wykonania zlecenia osobie trzeciej zastępca zleceniobiorcy również ma prawo do minimalnej stawki godzinowej.

 • Jakie ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy i ZUS obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania oraz fundusz świadczeń socjalnych muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas obowiązek tworzenia tych regulaminów oraz prowadzenia zfśs mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 • Wyższy odpis na ZFŚS i mniej pracodawców zobowiązanych do tworzenia funduszu

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.01.2017

  W 2017 r. po raz pierwszy od kilku lat zwiększył się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Może to przyczynić się do rezygnacji przez pracodawców z tworzenia funduszu. Jednocześnie wzrósł limit zatrudnienia, od którego zależy obowiązek tworzenia ZFŚS. Spowoduje to zmniejszenie liczby pracodawców, którzy są zobligowani do tworzenia takiego funduszu.

 • Jak od 1 stycznia 2017 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też nowe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

 • Jak uwzględniać kwotę wolną w comiesięcznych zaliczkach na podatek według nowych przepisów

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2016

  Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmieniły zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek. W trakcie roku pracodawcy nadal będą stosowali kwotę zmniejszenia podatku w wysokości 46,33 zł miesięcznie, ale w dwóch przypadkach kwoty tej nie powinni uwzględniać. Kwoty tej nie powinni stosować, gdy podstawa opodatkowania pracownika przekroczy próg podatkowy wynoszący 85 528 zł albo wówczas, gdy pracownik złoży stosowne oświadczenie.

 • Jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłków po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku wynosi 1725,80 zł. Jedną z ważniejszych zmian, jakie się z tym wiążą, jest, oprócz podwyższenia minimalnej podstawy wymiaru zasiłku, brak ograniczenia minimalnej podstawy do wysokości 80% najniższej podstawy dla osób zatrudnionych w pierwszym roku pracy.

 • Jakie ułatwienia dla pracodawców wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania muszą mieć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, a nie – jak dotychczas – co najmniej 20 pracowników. Ponadto w przypadku zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika.

 • Jak PIP będzie kontrolować obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Od Nowego Roku zaczną obowiązywać przepisy w zakresie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących umowy zlecenia lub świadczących usługi. Kwestie wypłacania gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia godzinowego będą podlegały kontroli PIP. Gdy inspektor stwierdzi nieprawidłowości, będzie miał prawo skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.

 • W 2017 r. będą wyższe odpisy na zfśs

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.12.2016

  W 2017 r. odpisu na zfśs należy dokonywać od podstawy wynoszącej 3161,77 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.). Jest to maksymalna podstawa wymiaru odpisu, którą określa ustawa o zfśs. Pracodawcy prywatni mają możliwość dokonywania odpisu na niższym poziomie.

 • Jak od 1 stycznia 2017 r. wypłacać minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi – wyjaśnienia MRPiPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.12.2016

  W umowie zlecenia i o świadczenie usług zawieranej od 1 stycznia 2017 r. strony mogą, do celów ustalenia należnego wynagrodzenia, w dowolny sposób określić np. dodatkowy termin potwierdzenia przepracowanych godzin (jeżeli liczba tych godzin została wcześniej określona w umowie). Zleceniodawca ustalając, czy jest zobowiązany do zapewnienia samozatrudnionemu minimalnej stawki godzinowej, od 1 stycznia 2017 r. może zażądać od tej osoby oświadczenia w zakresie statusu prowadzonej przez nią działalności. Takie stanowisko zaprezentował resort pracy w odpowiedzi na pytanie redakcji.

 • Jak pracodawcy powinni przygotować się do zmian przepisów i obowiązków na przełomie roku

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Od Nowego Roku trzeba będzie również ewidencjonować godziny pracy osób pracujących na umowy zlecenia i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To najważniejsze zmiany, jakie zaczną obowiązywać w 2017 r. w zakresie prawa pracy.

 • Jak rozliczać wynagrodzenie pracownicze w wysokości pensji minimalnej za styczeń 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2016

  W 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 2000 zł. Do tej kwoty będą mieli prawo wszyscy pracownicy, co oznacza, że ci z nich, którzy podjęli pierwszą w życiu pracę, nie będą już wynagradzani 80% tej kwoty. Pracodawcy powinni pamiętać, że minimalna pensja oprócz wynagrodzenia zasadniczego obejmuje też wszystkie składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Od przyszłego roku do minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za pracę w porze nocnej.

 • Czy nieodpłatna umowa zlecenia podlega oskładkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Jeden z klientów naszego biura rachunkowego chce prywatnie (nie w swojej firmie) zatrudnić sąsiada na umowę zlecenia do drobnych prac przy własnym domu. Sąsiad nie chce przyjąć żadnego wynagrodzenia. Czy w związku z tym może on zawrzeć bezpłatną umowę zlecenia i czy z tego powodu będzie musiał opłacać za sąsiada