do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.02.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Roczna informacja ZUS IMIR do końca lutego

Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania ubezpieczonym (m.in. pracownikom i zleceniobiorcom) rocznej informacji ZUS IMIR obejmującej okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego w podziale na poszczególne miesiące. Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r.

Tym ubezpieczonym, którzy otrzymywali informacje o wysokości składek oraz wypłaconych świadczeniach co miesiąc, co do zasady płatnicy nie mają obowiązku sporządzenia informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się do płatnika z pisemnym wnioskiem o jej wydanie.

Płatnik składek zobowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji o kwocie należnych składek i wypłaconych świadczeń w podziale na poszczególne miesiące za rok ubiegły do końca lutego następnego roku. Dzięki tej informacji ubezpieczony może zweryfikować wszelkie informacje przekazane przez płatnika do ZUS.

Roczna informacja ZUS IMIR powinna uwzględniać dane zawarte w raportach imiennych ( ZUS RCA i ZUS RSA) oraz raportach korygujących, składanych za ubezpieczonego do ZUS w poszczególnych miesiącach roku, którego informacja dotyczy.

W rocznej informacji ZUS IMIR płatnik składek wykazuje m.in.:  

  • imię i nazwisko ubezpieczonego, 
  • rodzaj i numer identyfikatora ubezpieczonego (np. PESEL), 
  • kod tytułu ubezpieczenia, 
  • kod NFZ, 
  • informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 
  • wymiar etatu, 
  • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ich wysokość, a także rodzaj ich finansowania,
  • podstawę wymiaru składki zdrowotnej i jej wysokość oraz
  • wypłacone świadczenia w okresie absencji chorobowej, a także rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek

– w podziale na poszczególne miesiące ubezpieczenia.

Wypełniony formularz ZUS IMIR może być przekazany w formie dokumentu papierowego lub – za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego. Oprócz wyszczególnionych danych (za okres od stycznia do grudnia poprzedniego roku) informacja roczna powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika lub osoby przez niego upoważnionej (art. 41 ust. 8a ustawy systemowej).

Czytaj więcej w artykule: "Kiedy płatnik ma obowiązek sporządzić roczną informację ZUS IMIR" >>

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł